Harmonogram spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi

w roku szkolnym 2016/2017

6.09.2016 – godz. 17.30
– zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę ośrodka w roku szkolnym 2016/2017,
– zapoznanie rodziców z obowiązkami i prawami wynikającymi z w/w dokumentów,
– przedstawienie i omówienie kalendarza roku szkolnego 2016/2017,
– procedura zwolnień z zajęć wychowania fizycznego i nauki drugiego języka obcego,
– poinformowanie o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i trybie uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny przedmiotowej i oceny zachowania,

11.10.2016 – godz. 17.30
– udział rodziców w posiedzeniach zespołów wychowawczych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom/wychowankom,

08.11.2016 – godz. 17.30
– spotkanie w ramach pedagogizacji rodziców,
– informacja o bieżących wynikach w nauce, frekwencja, zachowanie,
– ustalenie z rodzicami działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce,

20.12.2016 – godz. 17.30
– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2016/2017 i ocenie z zachowania,
– analiza porażek, niepowodzeń, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce,

16.05.2017 – godz. 17.30
– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2016/2017 i ocenie z zachowania,
– analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy,
– omówienie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom/wychowankom,

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami w ramach dni otwartych wynikających z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych kontaktów indywidualnych z wychowawcami klas i grup internatu.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.