Regulamin boisk i sali gimnastycznej

REGULAMIN UŻYTKOWANIA
KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I SALI GIMNASTYCZNEJ
W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 7 W WARSZAWIE

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.
2. Wejście na boiska sportowe i salę gimnastyczną jest jednorazowe z akceptacją Regulaminu.
3. Osoby korzystające z boisk i sali gimnastycznej, zobowiązane są do stosowania się do zaleceń pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.
4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska i sali gimnastycznej po wcześniejszej akceptacji Kierownika gospodarczego i zgodzie Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.
5. Korzystający z boisk i sali gimnastycznej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
6. Warunkiem korzystania z boisk i sali gimnastycznej jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia typu halowego.
7. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Administrator udostępniając boisko lub salę gimnastyczną, nie udostępnia sprzętu sportowego.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z boisk lub sali gimnastycznej zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
– używania butów piłkarskich na korkach oraz kolcach;
– wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk lub sali gimnastycznej np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.;
– niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
– wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
– nie stosowanie się do znaków bezpieczeństwa;
– wchodzenia do miejsc oznakowanych znakiem: „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”;
– palenia tytoniu;
– wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
– wnoszenia puszek, butelek itp. Wykonanych z kruchego lub twardego materiału;
– zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
– przeszkadzania w zajęciach lub grze;
– wprowadzania zwierząt;
– zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
– korzystania z kompleksu boisk mimo zakazu Administratora;
– zabrania się użytkownikom boisk lub sali gimnastycznej dokonywania regulacji urządzeń elektrycznych i sanitarnych;
– naklejania i pozostawiania reklam.
10. W przypadku nie stosowania się do zakazów umieszczonych w pkt. 9 Administrator w zależności od sytuacji może:
– zwrócić uwagę za niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
– nakazać opuszczenie terenu kompleksu boisk sportowych,
– zakazać dalszych wstępów na kompleks.
11. Użytkownicy korzystają z boisk i sali gimnastycznej na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za korzystanie z obiektu osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
12. Na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie obowiązuje zasada poszanowania mienia i wyposażenia. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu i urządzeń pełną odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wartości wyrządzonej szkody.
13. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia należy natychmiast powiadomić Administratora.
14. Osoby, które uległy wypadkowi lub są świadkami wypadku na terenie boiska lub sali gimnastycznej, są zobowiązane powiadomić Administratora o zaistniałym zdarzeniu.
15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów bezpieczeństwa higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych.
16. Nie zastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania w sprawach cywilnych i wykroczeniach, a w szczególnych przypadkach na drodze postępowania karnego.
17. Administratora boisk i sali gimnastycznej upoważnia się do regulowania postępowania we wszystkich innych przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

Wersja do wydruku – Regulamina uzytkowania boisk i sali gimnastycznej

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.