Regulamin placówki

REGULAMIN
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII Nr 7
W WARSZAWIE

§ 1 pkt.1
OBOWIĄZKI WYCHOWANKA/UCZNIA

1. Systematyczny udział w zajęciach szkolnych i wychowawczych, regularne przygotowywanie się do zajęć szkolnych.
2. Zachowanie kultury osobistej w stosunku do pracowników MOS Nr 7 oraz innych wychowanków.
3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa we wszystkich dostępnych pomieszczeniach Ośrodka oraz w czasie grupowych zajęć poza placówką.
4. Świadome uczestnictwo w realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, utworzonego przez Zespół koordynujący pomocą psychologiczno – pedagogiczną w MOS Nr 7.
5. Wykonywanie poleceń wychowawców/nauczycieli w czasie zajęć wychowawczych i szkolnych.
6. Wykonywanie powierzonych dyżurów porządkowych, dbanie o czystość w pomieszczeniach grupy, szkoły i na terenie całego Ośrodka.
7. Zachowanie zgodne z Regulaminem MOS Nr 7 podczas wyjść poza teren Ośrodka, w trakcie spacerów, zajęć grupowych, indywidualnych wyjść na przepustki.
8. Terminowy powrót z udzielanych przepustek.
9. Zachowanie ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00.

§ 1 pkt.2
PRAWA WYCHOWANKA/UCZNIA

1. Pomoc w przygotowaniu do zajęć szkolnych, w nadrabianiu zaległości programowych, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
2. Opieka psychologiczno – pedagogiczna (pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych).
3. Uzyskiwanie informacji o podejmowanych czynnościach wychowawczych, prawnych w związku z pobytem w placówce.
4. Poszanowanie godności osobistej, intymności, tajemnicy korespondencji.
5. Korzystanie z pomieszczeń do zajęć wychowawczych, sportowych, rekreacyjnych, pracowni komputerowej, świetlic – pod opieką wychowawcy, nauczyciela.
6. Uczestnictwo w imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, wycieczkach organizowanych przez placówkę, zgodnie z warunkami regulaminu.
7. Uczestnictwo w uroczystościach religijnych.
8. Samodzielne wychodzenie poza teren Ośrodka na zasadach określonych w regulaminie (m.in. wyjazdy do rodziców /opiekunów prawnych).
9. Utrzymywanie stałego kontaktu pisemnego i telefonicznego z domem rodzinnym.
10. Pomoc w przygotowaniu do samodzielności po opuszczeniu placówki, znalezieniu szkoły, wyboru dalszej drogi kształcenia.
11. Wyrażanie swoich uwag, opinii w odniesieniu do działań podejmowanych na rzecz danej osoby.
§ 1 pkt.3
PRZYWILEJE WYCHOWANKA/UCZNIA:
Pierwszeństwo uczestnictwa w atrakcyjnych wyjściach lub wyjazdach
grupy poza placówkę;
Możliwość  uzyskiwania nagród rzeczowych za wyróżniającą postawę;
Otrzymanie stroju sportowego reprezentacji Ligii MOS Nr 7;
Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
Wydłużony czas oglądania telewizji;
Dodatkowe korzystanie z pracowni komputerowej;
Wydłużony czas korzystania z telefonu komórkowego;
Wydłużenie czasu wolnego;
§ 2
System kar i nagród
§ 2 pkt. 1
Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody.
Są to:
1. Pochwała ustna ze strony:
a) wychowawcy oddziału danej klasy,
b) wychowawcy grupy,
c) Dyrektora Ośrodka,
d) Dyrektora wobec społeczności Ośrodka, z równoczesnym wpisaniem do dokumentacji wychowanka;
2. List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka.
3. Opinia powiadamiająca właściwy sąd rodzinny o wyróżniającym się zachowaniu wychowanka w przypadku nieletniego umieszczonego w Ośrodku na mocy postanowienia sądu wydanego do 31. 12. 2011 r.
4. Wyróżnienia indywidualne lub grupowe w postaci dodatkowego udziału w atrakcyjnych imprezach kulturalnych, oświatowych i sportowych.
5. Wyjazdy, wycieczki, obozy dla grupy lub zespołu wyróżniającego się w nauce i zachowaniu.
6. Nagrody rzeczowe, indywidualne lub zbiorowe otrzymują:
a) grupy lub wychowankowie zajmujący czołowe miejsca w organizowanych konkursach;
b) wychowankowie biorący aktywny udział w imprezach sportowych i artystycznych;
c) wychowankowie wyróżniający się w nauce szkolnej;
d) wychowankowie wykonujący dodatkowe prace społeczne na rzecz Ośrodka;
e) wychowankowie osiągający szczególne efekty w procesie terapeutycznym.
7. Zgoda na wcześniejszy wyjazd do domu rodzinnego w ramach urlopowania, zgoda na przedłużenie pobytu wychowanka w domu rodzinnym podczas ferii lub świąt.
8. Urlopowanie nagrodowe.
9. Anulowanie uprzednio nałożonej kary.
§ 2 pkt. 2
W uzasadnionych przypadkach wychowawca grupy, w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, wychowawcami, może podjąć decyzję o wyciągnięciu konsekwencji za niewłaściwe zachowanie wychowanka, zgodnie z regulaminem.
Może to nastąpić szczególnie w następujących przypadkach:
niewywiązywanie się z obowiązków wychowanka;
niewłaściwe, niekulturalne zachowanie się w placówce i poza nią;
niewłaściwe zachowanie wobec pracowników i kolegów, naruszenie godności osobistej, naruszenie nietykalności;
kradzieże, umyślne niszczenie sprzętów, przedmiotów, odzieży;
niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych;
zażywanie, rozprowadzanie, posiadanie narkotyków, napojów alkoholowych, odurzanie się;
nieterminowy, nieusprawiedliwiony powrót z przepustki;
ucieczka, samowolne oddalenie się;
pomoc w ucieczce;
samookaleczenia, tatuowanie, kolczykowanie;
posiadanie telefonu komórkowego i innych akcesoriów odtwarzająco-nagrywających niezgodnie z regulaminem.

PONOSZENIE KONSEKWENCJI OBEJMUJE:
1. upomnienie ustne:
a) wychowawcy grupy,
b) wychowawcy oddziału danej klasy,
c) Dyrektora Ośrodka;
2. naganę :
a) wychowawcy grupy,
b) wychowawcy oddziału danej klasy,
c) Dyrektora Ośrodka,
d) Dyrektora Ośrodka wobec społeczności ośrodka z równoczesnym wpisem do dokumentacji wychowanka;
3. ograniczenie prawa, na określony czas, do udziału w imprezach kulturalno – rekreacyjnych na terenie Ośrodka;
4. ograniczenie prawa, na określony czas, do udziału w imprezach kulturalno – rekreacyjnych poza terenem Ośrodka;
5. ograniczenie prawa, na określony czas do korzystania z gier komputerowych, Internetu;
6. ograniczenie prawa, na określony czas czasu wolnego.
7. zawieszenie lub zupełne pozbawienie pełnienia powierzonych wychowankowi funkcji.
Nagminne, rażące łamanie norm w grupie wychowawczej może spowodować przeniesienie do innej grupy wychowawczej (stałe lub czasowe).
W przypadku łamania regulaminów obowiązujących w Ośrodku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podejmowane są działania, zgodne z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym.
W przypadku zniszczenia mienia Ośrodka lub prywatnego, należącego do innych osób, wychowanek zobowiązany jest naprawić szkodę, zapłacić za ewentualną szkodę lub naprawę zniszczonego przedmiotu;.

§ 2 pkt. 3
TRYB ODWOŁANIA OD WYMIERZONEJ KARY

1. Wychowanek ma prawo składać zażalenia (może być w formie pisemnej) do dyrektora ośrodka w ciągu 3 dni od udzielonej kary.
2. Dyrektor w ciągu 7 dni udziela odpowiedzi.

§ 2 pkt. 4
INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH WYCHOWANEK MOŻE SIĘ ZWRÓCIĆ O POMOC

1. Wychowanek może się zwrócić o pomoc do instytucji zewnętrznych:
a) właściwego sądu rodzinnego;
b) Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00 – 450 Warszawa;
c) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa;
d) Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa.
 
§ 3
ODWIEDZINY

1. Odwiedziny nie mogą zakłócać bieżącej pracy placówki i kolidować z zajęciami szkolnymi i wychowawczymi w Internacie.
2. Czas i termin odwiedzin jest ustalany z wychowawcą grupy, w dni nauki szkolnej w godz. 17.00 do 18.30.
3. W dni wolne od nauki szkolnej obecność osób odwiedzających nie może trwać dłużej niż 4 godziny, w godzinach 10.00-18.30. W szczególnych przypadkach pobyt może zostać przedłużony za zgodą wychowawcy grupy wychowawczej.
4. Na teren Ośrodka nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Osoby odwiedzające nie mogą przebywać w sypialniach wychowanków.
6. Osoba odwiedzająca ma bezwzględny obowiązek udokumentowania swojej tożsamości, wychowawcy pełniącemu dyżur w grupie.
7. Podczas odwiedzin wychowawca ma prawo wglądu w przebieg wizyty.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu Ośrodka przez wychowanka lub osobę odwiedzającą, wychowawca ma prawo do natychmiastowego przerwania wizyty.
9. Dyrektor Ośrodka może ograniczyć lub zakazać kontaktów wychowanka z osobami spoza placówki wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzał zagrożenie dla porządku prawnego lub bezpieczeństwa Ośrodka, bądź mógłby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się procesu resocjalizacji nieletniego. O powyższym wypadku Dyrektor Ośrodka niezwłocznie zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów/ nieletniego, a w przypadku nieletniego umieszczonego na podstawie postanowienia sądu wydanego do 31.12.2011 r. także właściwy sąd rodzinny podając powody decyzji.
10. Wyjście z rodzicami/opiekunami prawnymi/, krewnymi poza teren Ośrodka może nastąpić tylko na podstawie udzielonego krótkoterminowego urlopowania.
§ 4
URLOPOWANIE WYCHOWANKÓW

1. Wychowankowie mają prawo do urlopów krótkoterminowych lub długoterminowych.
2. Urlopowanie krótkoterminowe tzw. spacerowe ( do dwóch godzin ) udzielane jest według następujących zasad:
a) urlopu udziela wychowawca pełniący dyżur na wniosek wychowawcy koordynującego realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego tzw. wychowawcy prowadzącego.
b) jeśli urlopowanie krótkoterminowe wiąże się z przejazdem środkami komunikacji publicznej, wychowanek musi mieć przy sobie legitymację szkolną i pieniądze na przejazdy;
c) warunkiem uzyskania urlopowania krótkoterminowego jest ukończenie 15 roku życia, zgoda rodzica/opiekuna prawnego (sądu, jeśli wychowanek jest przyjęty na podstawie postanowienia sądu) oraz nienaganne zachowanie wychowanka;
d) fakt udzielenia urlopowania krótkoterminowego należy odnotować w „ Zeszycie Informacji MOS Nr 7 ” (godzina wyjścia i powrotu, cel, podpis wychowawcy).
3. Wychowankowie umieszczeni w Ośrodku na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ mogą być urlopowani długoterminowo do domu rodzinnego opiekunów lub krewnych za zgodą rodziców /prawnych opiekunów/.
3a. Wychowankowie umieszczeni na podstawie postanowienia sądu wydanego do dnia 31 grudnia 2011 r. mogą być urlopowani długoterminowo do domu rodzinnego/prawnych opiekunów/ lub krewnych na podstawie zgody rodziców /prawnych opiekunów/ oraz za zgodą sądu, który wydał postanowienie.
4. W przypadku wychowanków umieszczonych na podstawie postanowienia sądu wydanego do 31 grudnia 2011 r., wniosek o wyrażenie zgody przez sąd rodzinny na urlopowanie składa Dyrektor Ośrodka na prośbę wychowawcy koordynującego realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
5. Wychowanek wyjeżdżający na urlopowanie musi przy sobie posiadać:
a) kartę urlopową tzw. przepustkę;
b) legitymację szkolną;
c) pieniądze na przejazd;
d) stosowny do pory roku ubiór.
6. Na urlopowanie wychowanek wyjeżdża po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
Uzasadniona prośba o wcześniejsze urlopowanie lub późniejszy powrót winna być poparta pozytywną opinią wychowawcy prowadzącego.
7. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Ośrodka może udzielić zgody na wcześniejszy wyjazd lub późniejszy powrót wychowanka lub udzielić urlopu poza obowiązującym trybem.
8. Wychowanek może otrzymać urlop okolicznościowy po dostarczeniu wiarygodnego potwierdzenia konieczności załatwienia spraw istotnych dla zdrowia i życia swojego lub najbliższej rodziny jak również związanych z usamodzielnieniem. Urlopu okolicznościowego udziela Dyrektor Ośrodka na pisemny wniosek wychowawcy prowadzącego.
9. Wychowanek może być nagrodzony urlopowaniem nagrodowym. O udzielenie urlopu nagrodowego wnioskuje do Dyrektora Ośrodka wychowawca koordynujący realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
10. W wyjątkowych sytuacjach urlopowanie może zostać wstrzymane. Pozostawienie wychowanka w ośrodku w czasie wolnym od nauki szkolnej, może nastąpić w przypadku:
wniosku (prośby) rodzica / opiekuna prawnego w związku z pojawiającymi się kłopotami wychowawczymi w miejscu zamieszkania;
wniosku wychowawcy prowadzącego lub wychowawcy grupy po zasięgnięciu opinii pedagoga, psychologa oraz akceptacji kierownika internatu, w sytuacji gdy, kontakt ze środowiskiem w miejscu zamieszkania może niekorzystnie wpłynąć na proces resocjalizacji wychowanka.
11. W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice powiadamiają o tym fakcie placówkę.
12. W przypadku konieczności dowiezienia wychowanka z udzielonej na wniosek rodzica/opiekuna
§ 5
Zasady korzystania z telefonów na terenie Ośrodka

1. Każdy wychowanek ma obowiązek, zaraz po przybyciu do Ośrodka oddać telefon komórkowy do depozytu.
2. Każdy wychowanek ma prawo do kontaktowania się z rodziną za pomocą aparatów telefonicznych znajdujących się na terenie Ośrodka. W ważnych kwestiach może wykonać telefon na koszt placówki.
3. Wychowanek ma prawo korzystać z prywatnego telefonu komórkowego w czasie do tego wyznaczonym: w dni nauki szkolnej w godz.19.30 – 20.30 oraz w dni wolne od nauki szkolnej: 14.30 – 17.30;
4. Wychowanek korzystający niezgodnie z regulaminem z telefonu komórkowego na terenie Ośrodka, ponosi konsekwencje zgodnie z obowiązującym regulaminem.

§ 6
HARMONOGRAM DNIA

6.30 Pobudka
6.35-6.45 Gimnastyka poranna
6.45-7.00 Toaleta poranna
7.00-7.20 Poranne porządki
7.20 Śniadanie
7.55 Apel przed rozpoczęciem lekcji
8.00-14.15 Zajęcia lekcyjne
14.15 Apel po zakończeniu lekcji
14.30 Obiad
15.00-15.30 Odpoczynek w pokojach
15.30-16.45 Odrabianie lekcji / zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
16.45-18.30 Zajęcia grupowe: sportowe, kulturalno – oświatowe,
socjoterapia, itp.
18.30-19.00 Kolacja
19.00-19.30 Zajęcia grupowe, koła zainteresowań, itp.
19.30-20.45 Dyżury wieczorne, toaleta wieczorna
20.45-21.15 Podsumowanie dnia (rozmowy wychowawcze w grupach)
21.15-22.00 Przygotowanie do snu
22.00 – 6.00 Cisza nocna.

Harmonogram dnia może ulegać zmianie w czasie świąt, ferii, wakacji.

Załączniki :
Załącznik nr 1 – REGULAMIN INTERNATU
Załącznik nr 2 – REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin został przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia ……………….. 20……. r.

Załącznik 1
REGULAMIN INTERNATU

Obowiązki wychowanka MOS Nr 7:
1. Przestrzeganie zasad regulaminu Ośrodka.
2. Podporządkowanie się poleceniom wychowawców.
3. Okazywanie szacunku wychowawcom i wychowankom, poprzez swoją postawę, gesty i sposób komunikowania się.
4. Używanie zwrotów grzecznościowych.
5. Dbanie o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach internatu,
szanowanie sprzętu, z którego się korzysta.
6. Dbanie o higienę osobistą.
7. Codzienne odrabianie zadanych przez nauczycieli lekcji.
8. Uczestniczenie w organizowanych zajęciach wychowawczych.
9. Przekazywanie, po przyjeździe z przepustki, telefonu komórkowego
do depozytu.
Przestrzeganie ciszy nocnej.

Wychowankowi MOS Nr 7 zakazuje się:
Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej (poniżania, zastraszania, wyzywania, wymuszania itp.).
Stosowania przemocy seksualnej.
Współżycia seksualnego, w tym zachowań o podłożu erotycznym.
Zażywania, posiadania i rozprowadzania środków odurzających (narkotyków, środków psychoaktywnych, alkoholu).
Palenia papierosów na terenie Ośrodka oraz posiadania zapalniczek, zapałek itp.).
Posiadania telefonu komórkowego oraz sprzętu odtwarzająco – nagrywającego
(np. MP3).
Posiadania ostrych narzędzi.
Noszenia nakryć głowy (czapki, kaptury itp.) na terenie budynku MOS Nr 7.
Używania wulgarnych słów i gestów w stosunku do wychowawcy i wychowanków.
Kradzieży i przywłaszczania cudzego mienia.
Sprzedawania i wymieniania się między sobą jakimikolwiek przedmiotami.
Niszczenia własności Ośrodka.
Samowolnego oddalania się od grupy bez zgody wychowawcy.
Wchodzenia i przebywania w pokoju wychowawcy bez zezwolenia.

Wychowanek MOS Nr 7 ma prawo:
Uzyskiwać wszechstronną opiekę, i pomoc ze strony wychowawców internatu jak również innych wychowanków.
Czuć się bezpiecznie.
Do zdrowych i prawidłowych warunków potrzebnych w rozwoju psychicznym i fizycznym.
Korzystać pod opieką wychowawcy, ze wszystkich dostępnych pomieszczeń i urządzeń.
Zatelefonować do rodziców lub opiekunów prawnych w ważnych kwestiach na koszt Ośrodka.
Korzystać z prywatnego telefonu komórkowego w czasie do tego wyznaczonym.
Przyjmować odwiedziny rodziców lub opiekunów prawnych, ale także osób upoważnionych do odwiedzin przez rodziców (opiekunów).
Wychodzić na weekendowe i świąteczne przepustki.

Wychowanek MOS Nr 7 może uzyskać:
Pochwałę od wychowawcy grupy lub klasy.
Pochwałę od Dyrektora Ośrodka.
Pochwałę pisemną załączoną do akt.
Pochwałę pisemną wysłaną do rodziców/opiekunów prawnych, kuratora lub właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Sądu Rejonowego.
Nagrodę rzeczową (indywidualną lub grupową).
…..ale również:

Naganę od wychowawcy grupy lub klasy.
Naganę od Dyrektora Ośrodka
Zawieszenie w prawach ucznia i wychowanka.
Wstrzymanie przepustek do domu rodzinnego.
Pozbawienie udziału w imprezach organizowanych w Ośrodku i poza nim.
Naganę pisemną wysłaną do rodziców/opiekunów prawnych, kuratora lub Sądu Rejonowego.

Załącznik 2
REGULAMIN SZKOŁY

Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo i obowiązek poszanowania:
swojej i cudzej godności osobistej,
swojego i cudzego dobrego imienia,
swojej i cudzej własności i zdrowia.

Uczniowie mają prawo:
do nauki, pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności;
do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie zajęć i w czasie wolnym od zajęć, jeśli znajdują się pod opieką nauczyciela lub wychowawcy;
do przebywania na boisku szkolnym pod opieką nauczycieli pełniących dyżur;
do rzetelnego i sprawiedliwego oceniania przez nauczycieli własnych osiągnięć i zachowania;
mieć zapewnioną opiekę w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw;
zgłaszania nauczycielowi, wychowawcy klasy lub szkolnej pielęgniarce złego samopoczucia.

Uczniowie mają obowiązek:
pilnie przygotowywać się do codziennych zajęć szkolnych;
przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami;
punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne;
przychodzić do szkoły w stroju schludnym i estetycznym, a w czasie uroczystości szkolnych w stroju galowym;
przebywać na terenie szkoły w zmienionym obuwiu, bez wierzchniego okrycia (kurtka, czapka itp.);
przebywać podczas przerw na korytarzu, zachowywać się spokojnie i bezpiecznie;
zachować zasady higieny osobistej i higieny otoczenia;
dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;
po zakończonych zajęciach pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku, a wszelkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi;

Zakazuje się:
opuszczania samowolnie pomieszczeń szkolnych;
używania wulgaryzmów i wdawania się w bójki;
spożywania posiłków podczas zajęć szkolnych;
posiadania telefonów komórkowych i innych akcesoriów odtwarzająco – nagrywających;
zażywania, rozprowadzania, posiadania środków zmieniających aktywność (narkotyki, środki psychoaktywne, alkohol);
wchodzenia i przebywania w pokoju nauczycielskim bez zezwolenia;
przynoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne.

Wersja do wydruku – Regulamin mos7

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.