Zasady przyjęć wychowanków

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 jest placówką specjalizującą się w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

  • na wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to tzw. tryb pozasądowy;

Ośrodek przyjmuje wychowanków w normie intelektualnej głównie z terenu Warszawy. Podstawą przyjęcia jest spełnienie przez kandydata ogólnych zasad opisanych w Statucie MOS Nr 7 oraz rozmowa indywidualna Dyrektora Ośrodka z kandydatem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

W ramach MOS Nr 7 istnieje:

  • Internat ( dla chłopców od 13 roku życia – uczniów szkół należących do Ośrodka);
  • Gimnazjum Nr 162 (klasy I, II, III);
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 62 (o specjalności: kucharz – możliwość ukończenia w trybie dwu letnim).

Rekrutacja odbywa się przez cały rok szkolny. Należy telefonicznie umówić się na spotkanie – 22 516 98 20 oraz wypełnić podanie (wzór poniżej).

 

Podanie – Podanie o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.