Projekty sportowe

– Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka,
– Międzyośrodkowa Liga Tenisa Stołowego,
– Orlen Warsaw Marathon – Narodowe Święto Biegania,
– Turniej Piłki Siatkowej pod hasłem „Nie ryzykuj! Razem przeciw dopalaczom” rozgrywki uczniów warszawskich szkół z udziałem przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Komendy Stołecznej Policji,
– Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka,
– udział w cyklicznych rozgrywkach sportowych organizowanych przez inne ośrodki.

 

Projekty zewnętrzne

Nasz ośrodek uczestniczy także w wielu projektach organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Najciekawsze z nich to:

– „Trzymaj formę!” – ogólnopolski Program Edukacyjny propagujący zdrowy styl życia, odpowiednie odżywianie i regularną aktywnością fizyczną, będący inicjatywą Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polską Federację Producentów Żywności.
– Profilaktyczny program dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowany przez warszawską Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
– cykliczny projekt organizowany przez fundację Global Dignity Poland pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka związany z obchodami „Światowego Dnia Godności”. To wyjątkowa inicjatywa, obejmująca swoim zasięgiem ponad 60 państw na całym świecie, skupiająca społeczność wokół tematu wzajemnej tolerancji i życzliwości.
– Ogólnopolski Projekt „Wychować człowieka mądrego”, który opiera się na modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole. Realizatorem projektu jest Towarzystwo Edukacji Otwartej.
– „Jemy Zdrowo – Kolorowo’ – realizowany przez stowarzyszenie „dietanova” projekt dotyczący edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, pokazujący bogactwo produktów spożywczych i prowadzony przez specjalistów ds. żywienia. Projekt prezentuje zasady prawidłowego żywienia w oparciu o praktyczne zagadnienia doboru produktów spożywczych i prawidłowego komponowania smacznych posiłków.
– program Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczący profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, którego celem jest zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież.
– „Poznajemy kulturę żydowską” – projekt realizowany we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN’, w ramach którego wychowankowie poznają tworzącą się w Polsce od X wieku kulturę żydowską, włączając się w akcję „Żonkil” upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim.
– Program profilaktyczno – edukacyjny „Kibic” propagowania właściwego zachowania się młodych osób podczas imprez sportowych, przygotowujący młodzież do kulturalnego udziału w masowych imprezach.
– „Poznaj swoje prawa w pracy” – realizowany prze Państwową Inspekcję Pracy projekt dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
– Projekt „Warszawa Lokalnie„, którego celem jest podniesienie jakości życia i zwiększenie aktywności mieszkańców Warszawy poprzez budowanie więzi sąsiedzkich, lokalnych i poczucia wspólnego celu.

Gimnazjalne projekty edukacyjne

Uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Jest to bardzo cenna metoda nauczania, ponieważ doskonale kształci umiejętność pracy w grupie, ułatwia przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy w sposób przyjazny dla uczniów.

W roku szkolnym 2015/2016 realizowano następujące projekty edukacyjne:
– Wisła w Warszawie – oś dzieląca miasto czy wspólny mianownik dla jej mieszkańców?,
– Historia kultury żydowskiej na podstawie judaiki w muzeach warszawskich,
– Historia warszawskiego sportu – Legia Warszawa w latach 1916 – 2016,
– Warszawa w obiektywie gimnazjalisty,
– Warszawa w literaturze na przestrzeni wieków,
– Narkotyki i dopalacze – zagrożenie czy dobra zabawa?

W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekty:
– projekt ekologiczny „Mieszkańcy naszych lasów”,
– „Jak zmieniała się moda na przestrzeni wieków?”
– „Czy współczesna młodzież lubi rocka?”
– „Jak zmieniał się sposób przechowywania żywności na przestrzeni wieków?”

Prawda, że bardzo ciekawe?

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to Program Biura Edukacji m. st. Warszawy, umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa. W ramach WIE możliwie jest otrzymanie dofinansowania do realizacji projektu, który wpisuje się w program działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły.

Nasz ośrodek każdego roku składa wnioski o przyznanie powyższych środków umożliwiających realizację ciekawych projektów. W tym roku, dzięki temu wsparciu, będziemy mogli przeprowadzić następujące projekty:
– Rozwijanie zainteresowań wychowanków modelarstwem,
– I Mistrzostwa Polski w piłce nożnej wychowanków MOS z całego kraju,
– IV międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Spelling Bee”,
– między-ośrodkowe zawody gier komputerowych „E – sport zamiast nudy”.

Relacje z przebiegu projektów będziemy przedstawiać w naszych „aktualnościach”.

Klub Wolontariatu

Od roku szkolnego 2016/2017 działa w naszym ośrodku Klubu Wolontariatu gromadzących coraz większą liczbę wychowanków. W ramach wolontariatu chłopcy pomagają bezdomnym zwierzętom w schronisku „Pod Psim Aniołem”. W ramach zajęć w schronisku wychowankowie wyprowadzali psy na spacery, karmili je, sprzątali teren schroniska, a przede wszystkim „obdarowywali je swoim sercem”.

W ramach wolontariatu pomagamy nie tylko zwierzętom, ale też potrzebującym ludziom. Akcja „Złotówka od serca” polega na zbieraniu pieniążków dla Daniela, podopiecznego Fundacji ,, Pomóż i Ty”, chorego na porażenie mózgowe.

Chcąc pomagać innym, zbieramy również plastikowe nakrętki i makulaturę.

Niedawno zorganizowaliśmy akcję zbierania nakrętek na Żoliborskie Stowarzyszenie „Dom – Rodzina – Człowiek”. Za czynny udział w akcji „Nakrętka” otrzymaliśmy wspaniałe dyplomy. Od września 2016 r. zebraliśmy 320 kg makulatury, a za pieniądze z jej zbiórki kupiliśmy karmę dla bezdomnych zwierząt. 22 grudnia włączyliśmy się w kolejną edycję świątecznej akcji „Alert dla zwierząt” i przekazaliśmy zakupioną karmę dla psów i kotów. Celem tej akcji była pomoc czworonogom przebywającym w schroniskach i przytuliskach na terenie Warszawy.

Dołącz do nas!

– jeśli chcesz pomagać bezdomnym zwierzętom w schronisku „Azyl Pod Psim Aniołem” – zgłoś się do p. Rafała Heby,
– zebrane nakrętki i makulaturę przekaż p. Ani Ambroziak – pomożesz w ten sposób potrzebującym dzieciom ze Stowarzyszenia „Dom – Rodzina – Człowiek” i czworonogom przebywającym w schroniskach i przytuliskach Warszawy,
– dorzuć swoją „złotówkę” dla Daniela, chorego na porażenie mózgowe podopiecznego Fundacji ,, Pomóż i Ty” – puszką opiekuje się p. Małgosia Muszyńska,
– chcesz zrobić coś dobrego dla okolicznych mieszkańców (pomóc staruszce przesunąć meble, wyprowadzić psa czy zrobić zakupy)? – zgłoś się do p. Marty Pruszczyńskiej lub p. Mariusza Stanisławskiego,
– bądź wolontariuszem każdego dnia! – powiedz coś miłego nauczycielowi, pomóż koledze, ustąp miejsca staruszce …. Możliwości jest wiele!

Klub Wolontariatu MOS Nr 7

Harmonogram spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi

w roku szkolnym 2016/2017

6.09.2016 – godz. 17.30
– zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę ośrodka w roku szkolnym 2016/2017,
– zapoznanie rodziców z obowiązkami i prawami wynikającymi z w/w dokumentów,
– przedstawienie i omówienie kalendarza roku szkolnego 2016/2017,
– procedura zwolnień z zajęć wychowania fizycznego i nauki drugiego języka obcego,
– poinformowanie o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i trybie uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny przedmiotowej i oceny zachowania,

11.10.2016 – godz. 17.30
– udział rodziców w posiedzeniach zespołów wychowawczych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom/wychowankom,

08.11.2016 – godz. 17.30
– spotkanie w ramach pedagogizacji rodziców,
– informacja o bieżących wynikach w nauce, frekwencja, zachowanie,
– ustalenie z rodzicami działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce,

20.12.2016 – godz. 17.30
– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2016/2017 i ocenie z zachowania,
– analiza porażek, niepowodzeń, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce,

16.05.2017 – godz. 17.30
– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2016/2017 i ocenie z zachowania,
– analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy,
– omówienie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom/wychowankom,

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami w ramach dni otwartych wynikających z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych kontaktów indywidualnych z wychowawcami klas i grup internatu.

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII nr 7 w Warszawie

Największym pragnieniem i dążeniem każdego człowieka jest szczęście. Nie ma jednak powszechnej zgody co do tego, w jaki sposób można je osiągnąć. W tradycji i kulturze łacińskiej, w kręgu której znajdujemy się i my, szczęście nie jest dostępne wprost. Jeśli bowiem będącą normą życia i zasadą organizującą życiowe cele człowieka jest szczęście, przedstawiane przez współczesne prądy kulturowe jako maksymalizacja przyjemności (skrajny hedonizm), prędzej czy później realizacja jego osiągnięcia przerodzi się w chęć minimalizacji cierpienia i dążenie do przyjemności za wszelką cenę.

Wyraźnie widoczne są takie właśnie nurty kultury współczesnej, które podpowiadają młodemu człowiekowi, że szczęście jest w zasięgu jego ręki. Wystarczy skupienie się na sobie i jedynie swoich pragnieniach, odrzucenie wysiłku i pomnażanie przyjemności bez uwzględnienia potrzeb i pragnień innych osób.

Pełną dokumentację znajdą Państwo tutaj – Program Wychowawczy

Zasady przyjęć wychowanków

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 jest placówką specjalizującą się w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

  • na wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to tzw. tryb pozasądowy;

Ośrodek przyjmuje wychowanków w normie intelektualnej głównie z terenu Warszawy. Podstawą przyjęcia jest spełnienie przez kandydata ogólnych zasad opisanych w Statucie MOS Nr 7 oraz rozmowa indywidualna Dyrektora Ośrodka z kandydatem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

W ramach MOS Nr 7 istnieje:

  • Internat ( dla chłopców od 13 roku życia – uczniów szkół należących do Ośrodka);
  • Gimnazjum Nr 162 (klasy I, II, III);
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 62 (o specjalności: kucharz – możliwość ukończenia w trybie dwu letnim).

Rekrutacja odbywa się przez cały rok szkolny. Należy telefonicznie umówić się na spotkanie – 22 516 98 20 oraz wypełnić podanie (wzór poniżej).

 

Podanie – Podanie o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7