W strukturach MOS

Ośrodek

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie został powołany do życia uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2007 roku (Uchwała Nr XII/363/2007). Placówka formalnie funkcjonuje od 1 września 2007 r. i mieści się w budynku dawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w normie intelektualnej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, borykających się z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi.

Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie wszechstronnych działań wychowawczych i edukacyjnych, udzielanie wsparcia w ramach pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także pracy z rodziną. Celem tych oddziaływań jest readaptacja społeczna naszych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki w środowisku lokalnym.

Ośrodek zapewnia chłopcom odpowiednie warunki pobytu, nauki i kształtowania własnych potencjalnych zainteresowań, ale przede wszystkim kształtujemy umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, pomagamy rozwiązywać problemy rodzinne i środowiskowe, udzielamy wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Rozwijamy sportowe pasje uczniów realizując podstawową dla ośrodka ideę resocjalizacji przez sport.

Warunkiem przyjęcia wychowanka do ośrodka i szkół wchodzących w jego struktury jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla szkoły, do której wcześniej uczęszczał uczeń.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 348, Gimnazjum Nr 162, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 63 oraz internat ośrodka. Działania edukacyjne i wychowawcze prowadzimy w oparciu o współpracę wszystkich organów szkoły. W ośrodku działa również Samorząd Uczniowski, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wychowanka, organizowanie imprez szkolnych i integrowanie społeczności ośrodka.

Szkoła Podstawowa Nr 348

Szkoła Podstawowa Nr 348 wznawia swoją działalność od roku szkolnego 2017/2018 w efekcie przeprowadzonej reformy. Zapraszamy kandydatów do klasy VI i VII, w których realizowana będzie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla wymienionych klas szkoły podstawowej. Od kolejnego roku szkolnego program nauczania kontynuowany będzie w klasie VIII, będącej ostatnim etapem w nowej strukturze szkoły podstawowej.

Gimnazjum Nr 162

Gimnazjum Nr 162 funkcjonuje w strukturach MOS od momentu jego powstania. Od roku szkolnego 2017/2018 nastąpi włączanie oddziałów gimnazjalnych do struktury Szkoły Podstawowej Nr 348. Nie będzie już naboru do klasy I, pozostaną natomiast klasy: I i II, realizujące dotychczasową podstawę programową gimnazjum. Uczniom Gimnazjum Nr 162 oferujemy pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych poprzez indywidualizację i dostosowanie sposobów nauczania do potrzeb i możliwości wychowanków.

Prowadzimy lekcje z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania i pomocy audiowizualnych. Przybliżamy wiedzę poprzez ciekawe projekty edukacyjne i wychowawcze we współpracy z wspierającymi nas instytucjami zewnętrznymi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w zakładce „Realizowane projekty”. Uczniom powtarzającym klasę po raz drugi umożliwiamy „promocję śródroczną” polegającą na przyswojeniu w ciągu jednego roku materiału edukacyjnego zaplanowanego na dwa lata. Dzięki temu, uczniowie mają możliwość ukończenia gimnazjum przed osiągnięciem pełnoletności i podjąć naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 63

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 63 kształci absolwentów gimnazjum w kierunku uzyskania zawodu kucharza. W naszej siedzibie odbywa się nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych, a uczniowie odbywają praktyki w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5. Wykorzystując możliwości prawne, umożliwiamy uczniom ukończenie szkoły zawodowej w trybie dwuletnim. Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zgodnie z założeniami reformy, od roku szkolnego 2017/2018, szkoła zawodowa będzie przekształcać się w szkołę branżową I stopnia. Rekrutacja na przyszły rok szkolny będzie dotyczyła klasy I, klasa II będzie kontynuacją „starej” podstawy programowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, a jednocześnie zainteresowaniom kandydatów, planujemy uruchomić w nowym roku szkolnym jeszcze dwa kierunki kształcenia: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Kierunek telekomunikacyjny realizowany będzie przy współpracy z uznaną w kraju firmą „Teltech”, projektującą nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne i teleinformatyczne na obszarze całego kraju, będącą jednocześnie partnerem „Orange Polska”.

Dołożymy wszelkich starań, aby uczniowie naszej szkoły zawodowej zdobyli kwalifikacje i umiejętności umożliwiające zatrudnienie w zawodzie lub będące solidną podstawą kształcenia na dalszym etapie edukacji.

Internat

Na poziomie internatu obowiązuje podział na 7 grup wychowawczych liczących maksymalnie do 12 wychowanków. Do każdej grupy przypisanych jest 3 wychowawców, a każdy z nich prowadzi popołudniowy indywidualny dyżur wychowawczy. Wychowankom oferujemy urozmaicone program zajęć popołudniowych. Pomagamy w odrabianiu prac domowych i wyrównywaniu braków szkolnych. We wszystkich grupach odbywają się systematyczne zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez specjalistów.

Przywiązujemy dużą wagę do systematycznych zajęć sportowych, doceniając zdrowotne i wychowawcze walory sportu, mającego wielki wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami w tej dziedzinie, czego dowody w postaci pucharów, dyplomów i statuetek umieszczone są w „sali sportu”. Uwzględniamy też wpływ kultury na rozwój osobowości młodzieży, dlatego umożliwiamy wychowankom systematyczne wyjścia do kina, teatru czy muzeum.

Uczymy chłopców dbałości o czystość i porządek w pokojach i innych pomieszczeniach internatu. Możemy pochwalić się świeżo wyremontowanymi sypialniami chłopców, łazienkami i świetlicą umożliwiającą wspólne spędzanie czasu. Dziękujemy również naszym „ciociom” z kuchni za pyszne posiłki i rozpieszczanie nas smakołykami.

Komentarze są wyłączone.