Warszawa, dnia 12.08.2016 r.

MOS Nr 7-KG.21.9.2016               

        

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa informuje,

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowę Internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie ul. Osowska 81,

prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego,                                                

data otwarcia ofert: 12.08.2016 r.,

wybrano ofertę nr 1

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

P.P.H.U. „PANEX”

Dariusz Pankiewicz

Cybulice Duże, ul. Kwiatowa 4, 05-152 Czosnów

 

Cena brutto realizacji zamówienia – 386587,01 zł

Okres Gwarancji – 36 miesięcy

Okres realizacji zamówienia – od daty wprowadzenia na budowę do 04.11.2016 r.,

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza i spełnia warunki Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych.

Oferta otrzymała następującą ilość punktów przyznanych wg określonych kryteriów oceny:

cena brutto (znaczenie 90%) – 90,00 pkt

gwarancja (znaczenie 10%) – 10 pkt

Punktacja łączna – 100,00 pkt

 

W postępowaniu nie wpłynęło więcej ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego możliwe będzie niezwłocznie po upływie dnia, w którym przesłano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.