OG Ł O S Z E N I E   O   ZA M Ó W I EN I U

w trybie przetargu ograniczonego

o wartości poniżej 30 000 ε

 

 

Spis treści: 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

3. Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofer

8. Informacja na temat wadium.

9. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

11. Postanowienia końcowe.

 

 

 

 

 

Załączniki  do  niniejszego  ogłoszenia:

 

Załącznik A1 -  Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Załącznik A2 -  Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik A3 -  Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składanego

dodatkowo przez osoby fizyczne.

Załącznik A4 -  Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

 

1.1. Pełna nazwa zamawiającego:

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7

 

1.2. Adres:

Ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa, woj. mazowieckie

 

1.3. Adres strony internetowej zamawiającego:

www.mos7.edu.pl

 

1.4. Numer telefonu: 22 516 98 20, faks 22 516 38 30

 

1.5. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa      

 

 

 2. Tryb udzielenia zamówienia.

 

2.1.   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

2.2.    W postępowaniu mają zastosowanie przepisy dotyczące przetargu ograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 3. Określenie przedmiotu  zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

 

3.1.    Przedmiotem zamówienia jest: zakup mebli do internatu w

           Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.

 

 

3.2.     Wykaz asortymentu obejmujący przedmiot zamówienia:

 

  1. a) łóżko-tapczan z pojemnikiem na pościel 200x90 – 40 szt
  2. b) szafka nocna do łóżka 42x54x35 – 40 szt
  3. c) komoda z szufladami 80x82x42 – 13 szt
  4. d) szafa z półkami 180x84x50 -13 szt
  5. e) stół 80x80 – 13 szt
  6. f) krzesa twarde – 40 szt

          

 

3.3.     Dodatkowe parametry przedmiotu zamówienia

 

  1. a) jednolity ciemny kolor mebli
  2. b) oferta obejmować będzie: dostawę, wniesienie i montaż mebli.

 

 

3.4.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

3.5.      Wspólny słownik zamówień:

 

CPV 39143110-0  łóżka

CPV 39143120-3  szafki

CPV 39143122-7  komody

CPV 39143120-3  szafy

CPV 39121200-8  stoły

CPV 39112000-0  krzesła

 

 

 

 4. Termin wykonania zamówienia.

 

4.1.     Termin wykonania przedmiotowego zamówienia wynosi jeden miesiąc od dnia podpisania umowy.

 5. Warunki udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania tych  warunkó

 

Warunki  udziału  w  postępowaniu

 

5.1.   W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, to jest wykażą, że w okresie ostatniego roku przed dniem upływu terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności jest  krótszy -  w tym okresie, Wykonawca wykonał minimum trzy analogiczne zamówienia.

c) dysponują odpowiednim potencjałem do wykonania zamówienia

d) znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5.2.   O  udzielenie  zamówienia  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy  niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

 

5.3.    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

 

Opis  sposobu  dokonywania    oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.

 

5.4.    Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 

5.5.      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. przedstawią wykaz, że w okresie ostatniego roku przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wykonawca  wykonał  minimum  trzy  analogiczne zamówienia.

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) znajdują się   w   sytuacji   ekonomicznej  i   finansowej  zapewniającej wykonanie  zamówienia.

 

5.6.    Spełnienie warunków, o których mowa pkt. 5.1

                   Zamawiający oceni na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę (załącznik A4).

 

Znaczenie  warunków udziału w postępowaniu

.

5.7.  Zasadniczym warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest cena ofertowa.

 

 6. Informacja o  oświadczeniach  lub  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w celu  potwierdzenia spełniania  warunków  udziału w postępowaniu.

 

6.1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22  ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia:

6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik A4).

 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

(wzór oświadczenia stanowi załącznik A2).

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik A3).

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

6.3.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.3.1.  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo,  że  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia.

 7. Liczba  wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

 

7.1.   Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 

7.2.    Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali  najwyższe  oceny  spełniania  tych  warunków,  zgodnie  z oceną określoną w pkt. 10.1. ogłoszenia.

 

7.3.    Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż pięciu Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki.

 8. Informacja na temat wadium.

Nie jest wymagane

 9. Miejsce I termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

                                                                  

9.1.    Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Osowskiej 81 w Warszawie w pokoju sekratariatu szkoły

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2016 roku do godziny 14:00.

 

9.2.    W przypadku drogi pocztowej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14 w ustalonym terminie. Wnioski, które nadejdą po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

 10. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie.

 

10.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (waga 90%) i zakresem gwarancji, usługi serwisu gwarancyjnego

i pogwarancyjnego (waga 10%).

 11. Postanowienia końcowe.

 

11.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zostanie przekazana Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia SIWZ na stronie internetowej.

 

 11.2.  Umowa zawierana w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania nie jest umową ramową.

 

11.3.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

11.4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

11.5.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

 

11.6. W sprawach nie uregulowanych Specywikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póżń. zm.).

 

 

                                                                                                                                                  Warszawa, 06.10. 2016 r. 

 

 

 

 

Załącznik A1  Załącznik A2  Załącznik A3  Załącznik A6