dot.: zamówienia na zakup mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7

 

Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7.

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. Wystąpiły istotne zmiany zamówienia powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.