Pracujemy metodą tutoringu

Nasz ośrodek uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego”. Projekt dotyczy modelu pracy wychowawczej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego.
Celem projektu jest wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu społecznemu, poprzez wczesne rozpoznanie problemów, a w razie potrzeby – podjęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających ucznia z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces.

Udział w projekcie umożliwi w szczególności:
– współtworzenie w szkole klimatu opartego na „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
– uzyskanie przez nauczycieli unikalnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji zarówno z uczniami, jak i z ich rodzicami,
– rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów,
– wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych, dzięki czemu staną się oni odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów i podejmowaniu samodzielnych decyzji.

Każdemu z naszych uczniów proponujemy indywidualne wsparcie opiekuna – tutora!