Aktualności

test

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 jest placówką specjalizującą się w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Rekrutacja do naszego ośrodka odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Ośrodek przyjmuje wychowanków w normie intelektualnej głównie z terenu Warszawy. W wyjątkowych przypadkach ośrodek, kierując się dobrem dziecka, wyraża zgodę na przyjęcie kandydata z innych rejonów kraju. Podstawą przyjęcia jest zawsze analiza sytuacji szkolnej i rodzinnej kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej z psychologiem lub pedagogiem, w razie potrzeby również dyrektorem ośrodka, z kandydatem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W sytuacji podjęcia decyzji negatywnej, nasi specjaliści służą radą i informacjami na temat placówek właściwych dla kandydata.

Przed ostatecznym przyjęciem ucznia, rodzice zobowiązani są do złożenia wypełnionego podania i dostarczenia pozostałej niezbędnej dokumentacji:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • skrócony odpis aktu urodzenia – kserokopia (oryginał do poświadczenia),
  • ostatnie świadectwo szkolne,
  • do oddziałów gimnazjalnych - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, do szkoły zawodowej - świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • potwierdzenie stałego miejsca zameldowania,
  • zdjęcie niezbędne do legitymacji szkolnej,
  • w przypadku ucznia spoza Warszawy – skierowanie Biura Edukacji m.st. Warszawy wydane na wniosek Starosty Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata. 

Rekrutacja do naszego ośrodka odbywa się przez cały rok szkolny. Należy telefonicznie umówić się na spotkanie pod numerem: 22 516 98 20 oraz wypełnić podanie (wzór poniżej).

 

Podanie o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7:

  • Szkoła Podstawowa Nr 348
  • Gimnazjum Nr 162
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 63

 

8 lutego 2017 uczniowie klas trzecich pisali próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego.

Do rozwiązania były 24 zróżnicowane zadania - zarówno dotyczące literatury jak i wiedzy o języku. Podopieczni musieli również zmierzyć się z dłuższą formą wypowiedzi - rozprawką.

Miejmy nadzieję, iż ów sprawdzian pomoże uczniom uzyskać satysfakcjonujące wyniki podczas kwietniowego egzaminu.

 

MP

W dniu 23 stycznia 2017r. zwiedzaliśmy Muzeum Kolejnictwa. Muzeum to mieści się na terenie dawnego dworca w Warszawie przy ul. Towarowej, który funkcjonował w latach 1945-1965 jako Dworzec Główny Osobowy, natomiast całkowite zamknięcie dla ruchu pasażerskiego nastąpiło w 1997r.

            Zbiory „Stacji Muzeum” (taką nazwę ma obecne muzeum) prezentowane są w czterech salach wystawowych o łącznej powierzchni 800m2 oraz na skansenie, który stanowi zewnętrzną ekspozycję. W salach na wystawach stałych prezentowane są: historia kolei na Ziemiach Polskich od 1845 do okresu obecnego, początki kolei na świecie oraz wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum. Oprócz informacji fotograficzno-tekstowej, związanej z tymi tematami, na ekspozycji można obejrzeć wiele modeli taboru kolejowego, sztandary pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty i wiele innych przedmiotów związanych z historią kolejnictwa. Oprócz wystaw stałych Muzeum organizuje także wystawy czasowe, najczęściej związane z wydarzeniami rocznicowymi na kolei, jak również o innej tematyce, np. obrazy oraz fotografie związane z funkcjonowaniem kolei.

 

KP