Ośrodek

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie został powołany do życia uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2007 roku (Uchwała Nr XII/363/2007). Placówka formalnie funkcjonuje od 1 września 2007 r. i mieści się w budynku dawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w normie intelektualnej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, borykających się z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, natomiast nadzór pedagogiczny nad działalnością ośrodka sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie wszechstronnych działań wychowawczych i edukacyjnych, udzielanie wsparcia w ramach pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także pracy z rodziną. Celem tych oddziaływań jest readaptacja społeczna naszych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki w środowisku lokalnym.

Ośrodek zapewnia chłopcom odpowiednie warunki pobytu, nauki i kształtowania własnych potencjalnych zainteresowań, ale przede wszystkim kształtujemy umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, pomagamy rozwiązywać problemy rodzinne i środowiskowe, udzielamy wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Rozwijamy sportowe pasje uczniów realizując podstawową dla ośrodka ideę resocjalizacji przez sport.

Warunkiem przyjęcia wychowanka do ośrodka i szkół wchodzących w jego struktury jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla szkoły, do której wcześniej uczęszczał uczeń.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 348 oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 63 oraz internat ośrodka. Działania edukacyjne i wychowawcze prowadzimy w oparciu o współpracę wszystkich organów szkoły. W ośrodku działa również Samorząd Uczniowski, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wychowanka, organizowanie imprez szkolnych i integrowanie społeczności ośrodka.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 w Warszawie to miejsce w którym panuje przyjazna atmosfera, w którym wychowanek czuje się bezpiecznie, a rodzic powierza swoje dziecko bez obaw. Nasza placówka podejmuje szereg różnorodnych działań mających na celu aktywowanie wychowanków, dzięki czemu jest postrzegany jako instytucja godna zaufania i wychodząca na
przeciw potrzeb środowiska, rodziców i dzieci.

3

Kadra pedagogiczna tworzy wizerunek aktywnej placówki poprzez:

 

 • nowatorski i twórczy styl pracy,
 • dbanie o poziom edukacji ucznia oraz wspieranie jego potrzeb,
 • umożliwiawyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim,
 • jest placówką, w której rodzice biorą czynny udział w życiu dziecka,
 • kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób,
 • warsztaty z udziałem rodziców,
 • naukę konstruktywnego spędzania czasu wolnego popartym szerokim wachlarzem zajęć pozalekcyjnych – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, zajęcia z elementami boksu, zajęcia teatralne, modelarskie, informatyczne, wolontariat, zajęcia TUS i TZA,
 • przedsięwzięcia ośrodkowe: „Dzień Rodziny” „Dzień Dziecka” „GastroHelp”
 • podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji świątecznych,
 • redagowanie gazetki ośrodkowej,

 

 

Poza terenem placówki

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez pomoc sąsiedzką,
 • udział w akacjach proekologicznych (Sprzątanie Świata),
 • włączanie się w akcje charytatywne „Góra Grosza”
 • współpraca z Żoliborskim Klubem Seniora „Promyk” oraz Przedszkolem Specjalnym nr 249 w Warszawie,
 • działania wolontariackie – współpraca ze Schroniskiem Fundacji Azyl pod Psim Aniołem, Koty z Grochowa,
 • współpraca z hipermarketem oraz Fundacją Daj herbatę, która polega na ofiarowaniu przez fundację żywności do celów gastronomicznych. Nasi wychowankowie czyszczą warzywa, gotują jedzenie, pakują do termosu i zawożą raz w tygodniu tramwajem na Dworzec Centralny. Pomagają w ten sposób osobom bezdomnym i ubogim czego wynikiem było zainteresowanie się wielu stacji telewizyjnych i radiowych,
 • udział w konkursach międzyośrodkowych,
 • udział w akcjach „Tydzień dla Australii”, „Naktętka”
 • udział w wydarzeniach kulturalnych – kino, teatr, filharmonia, muzea,

 

Wychowanek kończący nasz ośrodek ma pozytywny obraz samego siebie, potrafi wyrażać swoje myśli, uczucia, emocje. Jest przygotowany do radzenia sobie z trudnościami, potrafi sprostać wymaganiom stawianym w życiu osobistym oraz nawiązuje poprawne relacje z innymi ludźmi. Jest kulturalny oraz uspołeczniony. Podejmuje się różnych działań zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz potrzebami.

Skip to content