Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • -na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia
 • -do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie zaznaczania kolorem
 • -na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Stanisławski.
 • E-mail: kierownik.internatu@mos7.edu.pl
 • Telefon: 22-516-90-24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7
 • Adres: ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@mos7.edu.pl
 • Telefon: 22-516-98-20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa

 1. Sposób dojazdu:

Dojście piesze od ulicy Grochowskiej i ulicy Szaserów. Przejścia dla pieszych są oznakowane lecz nie posiadją sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody.

 

Najbliższe przystanki autobusowe:

Wspólna Droga w kierunku Rondo Wiatraczna (142,145,148,183,702,720,722,730,123,125,141,143,173),

Wspólna Droga w kierunku Plac Szembeka (142,145,148,183,702,720,722,730,123,125,141,143,173),

Osiedle Młodych w kierunku Chłopickiego (102,188,202,523)

Osiedle Młodych w kierunku Garwolińska (102,188,202,523)

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Wspólna Droga w kierunku Rondo Wiatraczna (3,6,9,24)

Wspólna Droga w Kierunku Plac Szembeka (3,6,9,24)

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy bramie wjazdowej do Ośrodka. Brak wyznaczonych ,miejsc parkingowych na terenie ośrodka. Brak w okolicy postoju taksówek.

2.Wejśćie do budynku:

Wejście główne,  zadaszone od ulicy Osowskiej, jest umieszone w centralnej części budynku, do wejścia prowadzą schody. Drzwi wejściowe o szerokości 135 cm, wyposażone w samozamykacz. Szerokość użytkowa schodów 290 cm, liczba stopni w jednym biegu 4, wysokość stopnia 14 cm, szerokość 35 cm, schody nie mają nosków, krawędzie stopni wyróżniają się kolorem posadzki. Przy schodach brak pochylni / windy, umożliwiającej dojazd wózkiem inwalidzkim. Za drzwiami wejściowymi znajdują się trzystopniowe schody prowadzące na hol główny na parterze, znajdują się tam pomieszczenia administracji Ośrodka w których drzwi posiadają szerokość mniejszą niż 90 cm szerokości. W całym budynku nie ma przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze znajdują się szkoła a na drugim piętrze internat do których prowadzą schody o szerokości użytkowej 155 cm w liczbie stopni jedenaście. Schody nie posiadają rozwiązań technicznych umożliwiających korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Brak tłumaczy PJM w sekretariatach Ośrodka, możliwy jest wstęp z psem asystującym. W budynku nie znajduje się wyposażenie wspomagające ewakuację osób z niepełnosprawnością.


Skip to content