Harmonogram zebrań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

w roku szkolnym 2020/2021

 

  • 09.2020 godz. 17.00

– zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę ośrodka w roku szkolnym 2020/2021,

– zapoznanie rodziców z obowiązkami i prawami wynikającymi z w/w dokumentów,

– przedstawienie i omówienie kalendarza roku szkolnego 2020/2021,

– poinformowanie o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i trybie uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny przedmiotowej i oceny zachowania

– funkcjonowanie placówki w czasie pandemii COVID 19

  • 22-24.09.2020 – zespoły wychowawcze

– omówienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym

– ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce

  • 12.2020 – godz. 17.00

– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2020/2021 i ocenie zachowania,

– analiza sukcesów i niepowodzeń szkolnych, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce

  • 5, 7, 8.01.2021 – zespoły wychowawcze

– omówienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej po I okresie

– ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce

  • 05. 2021 – godz. 17.00

– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2020/2021
i ocenie zachowania,

– analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy

  • 25 – 27.05.2021 – zespoły wychowawcze

– omówienie efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym i sytuacji szkolnej uczniów na koniec roku szkolnego

 

 

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami wynikających
z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

 

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych kontaktów indywidualnych z wychowawcami klas i grup internatu.