Harmonogram zebrań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

w roku szkolnym 2022/2023

 

  • 09.2022 godz. 17.30

– zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę ośrodka w roku szkolnym 2022/2023,

– zapoznanie rodziców z obowiązkami i prawami wynikającymi z w/w dokumentów,

– przedstawienie i omówienie kalendarza roku szkolnego 2022/2023,

– pozostałe sprawy organizacyjne

– spotkania klasowe z wychowawcami klas oraz przedstawicielami grup wychowawczych

  • 27-29.09.2022 godz. 15.00 – 17:00 – zespoły wychowawcze

– omówienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym

  • 12.2022 godz. 17.00

– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2022/2023 i ocenie zachowania,

– analiza sukcesów i niepowodzeń szkolnych, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce

– spotkania klasowe z wychowawcami klas oraz przedstawicielami grup wychowawczych

  • 10-12.01.2023 15.00 – 17:00 zespoły wychowawcze

– omówienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej po I okresie i plan pracy w II okresie

  • 05. 2023 godz. 17.00

– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2022/2023
i ocenie zachowania,

– analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy

– spotkania klasowe z wychowawcami klas oraz przedstawicielami grup wychowawczych

  • 6-8.06.2023 – zespoły wychowawcze

– omówienie efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym i sytuacji szkolnej uczniów na koniec roku szkolnego

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami wynikających
z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych indywidualnych kontaktów z wychowawcami klas i grup internatu.

Skip to content