Harmonogram zebrań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

w roku szkolnym 2023/2024

 

12.09.2023 godz. 17:00

– zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę ośrodka w roku szkolnym 2023/2024,

– zapoznanie rodziców z obowiązkami i prawami wynikającymi z w/w dokumentów,

– przedstawienie i omówienie kalendarza roku szkolnego 2023/2024,

– pozostałe sprawy organizacyjne

– spotkania klasowe z wychowawcami klas oraz przedstawicielami grup wychowawczych

25-27.09.2023 od godz. 14:30 – zespoły wychowawcze

– omówienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym

5.12.2023 godz. 17:00

– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2023/2024 i ocenie zachowania,

– analiza sukcesów i niepowodzeń szkolnych, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce

– spotkania klasowe z wychowawcami klas oraz przedstawicielami grup wychowawczych

6-8.02.2024 od godz. 14:30 zespoły wychowawcze

– omówienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej po I okresie i plan pracy w II okresie

7.05. 2024 godz. 17:00

– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2022/2023
i ocenie zachowania,

– analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy

– spotkania klasowe z wychowawcami klas oraz przedstawicielami grup wychowawczych

4-6.06.2024 od godz. 14:30 – zespoły wychowawcze

– omówienie efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym i sytuacji szkolnej uczniów na koniec roku szkolnego

11.06.2023 godz. 17:00

– podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024

– analiza sukcesów i niepowodzeń szkolnych

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami wynikających
z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych indywidualnych kontaktów z wychowawcami klas i grup internatu.

Skip to content