Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa, tel: 22 516 98 20; 730 840 461

 


SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY – BEZPŁATNE WSPARCIE W TRUDNYCH
SYTUACJACH
Od września 2010 r. w naszym Ośrodku działa Specjalistyczny Punkt
Konsultacyjny (SPK). Jest to miejsce, do którego może przyjść każdy i
porozmawiać o występujących trudnościach. Do Punktu mogą zgłaszać się
rodzice/opiekunowie, młodzież, specjaliści pracujący z dziećmi, uczniami,
rodzinami.
W ramach punktu udzielane jest wsparcie i pomoc w obszarach:
– diagnozy problemu
– pomocy pedagogiczno-psychologicznej
– psychoedukacji
– interwencji kryzysowej
– mediacji.
SPK przy MOS Nr 7 specjalizuje się w problematyce dzieci i młodzieży:
zagrożonej niedostosowaniem społecznym, występującymi problemami
wychowawczymi, nierealizowaniem obowiązku szkolnego, problemami z nauką,
uzależnieniami, konfliktami z prawem oraz w zakresie rodziny: mediacjami,
profilaktyką i interwencją w zakresie występowania przemocy w rodzinie.
Specjaliści SPK w razie konieczności pomagają także poza Punktem, np. w
szkole. Zapraszamy też naszych absolwentów, którzy oczekują wsparcia
psychologicznego lub rady wychowawców.
Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i kuratorów sądowych do konsultacji z
naszymi specjalistami.
Konsultacje realizowane są w formie bezpośrednich spotkań, spotkań on-line,
konsultacji telefonicznych.
Specjaliści SPK Osowska:
KRZYSZTOF GORCZYCA – absolwent UW IPSiR, posiada wykształcenie z zakresu
profilaktyki społecznej i resocjalizacji, ze specjalizacją wychowanie
resocjalizujące. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy z rodziną,
dziećmi i młodzieżą. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie IPZ PTP. Certyfikowany
specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP i
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
(nr certyfikatu 392). Doświadczenie zdobywał pracując w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodku dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach
sądowych.
Zakres udzielanych konsultacji:
. zagrożenie niedostosowaniem społecznym
. trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm
społecznych
. mediacje, porozumienia rodzicielskie
. przeciwdziałanie przemocy
. postępowania sądowe
. kompetencje wychowawcze
. problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie
obowiązku szkolnego.
EWA KNOT – pedagog, absolwentka Pedagogium na kierunku pedagogiki
resocjalizacyjnej oraz Wyższej Szkoły pedagogiki specjalnej na kierunku
oligofrenopedagogiki. Wieloletni pracownik placówek edukacyjnych mający
doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
Zakres udzielanych porad:
. zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
. trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm
społecznych;
. problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie
obowiązku szkolnego.

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację!
Telefonicznie:
730 840 461 – koordynator punktu
22 516 98 20 – sekretariat Ośrodka –  prosić o kontakt z koordynatorem SPK
Pomoc udzielana przez Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny jest skierowana
dla mieszkańców m.st. Warszawy i udzielana jest bezpłatnie.
Skip to content