Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawa oświatowego, ale przede wszystkim potrzebom naszych wychowanków, świadczymy im pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  • porad i konsultacji.

W ramach rozwijania zainteresowań i uzdolnień wychowanków oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: sportowe, modelarskie, informatyczne, czytelnicze, ekologiczne i literackie. Każdy z nauczycieli służy uczniowi indywidualną pomocą w czasie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w ramach terapii pedagogicznej dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją, a wszyscy wychowankowie uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych. Służymy również pomocą w przypadku zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach doradztwa zawodowego ułatwiających wybór kierunku kształcenia i zawodu. Zarówno wychowankom jak i ich rodzicom służymy pomocą w formie porad i konsultacji.

W przypadku naszych uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ujęte są w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym tworzonym dla każdego wychowanka. Dyrektor ośrodka informuje rodziców ucznia o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają naszym wychowankom nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem, wychowawcy klas, wychowawcy internatu oraz specjaliści, którymi w naszym ośrodku są: psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta uzależnień i doradcy zawodowi z poradni psychologiczno-pedagogicznej wspierającej działalność naszej placówki.

 

Godziny pracy specjalistów: – POBIERZ 

W tych godzinach możliwy jest telefoniczny kontakt ze specjalistami pod numerem: 22 516 98 25. Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresami podanymi w zakładce „kontakt”.

Skip to content