RODO

INFORMACJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81, nr tel. 22 516 98 20 lub adres e-mail: mos7@mos7.edu.pl, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresu e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl lub kontakt tel. 22 277 47 19.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator danych osobowych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie powierzenia danych osobowych i w granicach przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15, 16,17, 18, 21 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
w zgodności z art. 77 RODO.
Dane osobowe będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej, nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, nie będą przekazywane państwom trzecim.

 

Skip to content