Harmonogram zebrań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI
w roku szkolnym 2018/2019

11.09.2018 – godz. 17.00
– zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę ośrodka w roku szkolnym 2018/2019,
– zapoznanie rodziców z obowiązkami i prawami wynikającymi z w/w dokumentów,
– przedstawienie i omówienie kalendarza roku szkolnego 2018/2019,
– poinformowanie o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i trybie uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny przedmiotowej i oceny zachowania

26-27.09.2018 – zespoły wychowawcze
– omówienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym
– ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce,

19.09.2018 godz. 17.00 – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
wychowanków przyjętych do ośrodka w roku szkolnym 2018/2019

25.09.2018 godz. 17.00 – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
pozostałych wychowanków ośrodka

16.10.2018 godz. 17.00 – dzień otwarty dla rodziców połączony z „grillową
imprezą”

18.12.2018 – godz. 17.00
– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2018/2019 i ocenie z zachowania,
– analiza sukcesów i niepowodzeń szkolnych, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce

19.03.2019 – godz. 17.00
– analiza bieżącej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej
– „wieczór gier planszowych” z udziałem rodziców

07.05. 2019 – godz. 17.00
– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2018/2019 i ocenie z zachowania,
– analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy

15-16.05.2019 – zespoły wychowawcze – omówienie efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym i sytuacji szkolnej uczniów na koniec roku szkolnego

 

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami w ramach dni otwartych wynikających z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych kontaktów indywidualnych z wychowawcami klas i grup internatu.