Harmonogram zebrań z rodzicami

12.09.2017 – godz. 17.00

 • zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę ośrodka w roku szkolnym 2017/2018,
 • zapoznanie rodziców z obowiązkami i prawami wynikającymi z w/w dokumentów,
 • przedstawienie i omówienie kalendarza roku szkolnego 2017/2018,
 • poinformowanie o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i trybie uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny przedmiotowej i oceny zachowania,

12.10.2017 – obchody jubileuszu 10-lecia Ośrodka,

07.11.2017 – godz. 17.00

 • informacja o bieżących wynikach w nauce, frekwencja, zachowanie,
 • ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce,

05.12.2017 – godz. 17.00

 • przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2017/2018 i ocenie z zachowania,
 • analiza porażek, niepowodzeń, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce,

10.01.2018 – godz. 17.00 – informacja o ocenach uczniów za I półrocze roku szkolnego 2017/2018,

20.02.2018 – godz. 17.00 – analiza bieżącej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej,

10.04. 2018 – godz. 17.00 – analiza sukcesów i niepowodzeń szkolnych, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce,

15.05. 2018 – godz. 17.00

 • przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2017/2018 i ocenie z zachowania,
 • analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy,
 • omówienie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom/wychowankom,

 

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami w ramach dni otwartych wynikających z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych kontaktów indywidualnych z wychowawcami klas i grup internatu.