Harmonogram zebrań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI
w roku szkolnym 2019/2020

• 10.09.2019 godz. 17.00
– zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę ośrodka w roku szkolnym 2019/2020,
– zapoznanie rodziców z obowiązkami i prawami wynikającymi z w/w dokumentów,
– przedstawienie i omówienie kalendarza roku szkolnego 2019/2020,
– poinformowanie o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i trybie uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny przedmiotowej i oceny zachowania
• 24-25.09.2019 – zespoły wychowawcze
– omówienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym
– ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce
• 15.10.2019 – dzień otwarty dla rodziców
• 15.10.2019 – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
• 26.11.2019 – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
• 17.12.2019 – godz. 17.00
– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2019/2020 i ocenie zachowania,
– analiza sukcesów i niepowodzeń szkolnych, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce
• 23.01.2020 – godz. 17.00
– wyniki klasyfikacji śródrocznej
– podsumowanie działań ośrodka w I półroczu
• 28.01.2020 – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
• 17.03.2020 – dzień otwarty dla rodziców
• 21.04.2020 – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
• 19.05. 2020 – godz. 17.00
– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2019/2020 i ocenie zachowania,
– analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy
• 26- 27.05.2020 – zespoły wychowawcze
– omówienie efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym i sytuacji szkolnej uczniów na koniec roku szkolnego
• 16.06.2020 – godz. 17.00
– wyniki klasyfikacji rocznej
– podsumowanie działań ośrodka w II półroczu

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami wynikających z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych kontaktów indywidualnych z wychowawcami klas i grup internatu.