Ośrodek

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie został powołany do życia uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2007 roku (Uchwała Nr XII/363/2007). Placówka formalnie funkcjonuje od 1 września 2007 r. i mieści się w budynku dawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w normie intelektualnej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, borykających się z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, natomiast nadzór pedagogiczny nad działalnością ośrodka sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie wszechstronnych działań wychowawczych i edukacyjnych, udzielanie wsparcia w ramach pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także pracy z rodziną. Celem tych oddziaływań jest readaptacja społeczna naszych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki w środowisku lokalnym.

Ośrodek zapewnia chłopcom odpowiednie warunki pobytu, nauki i kształtowania własnych potencjalnych zainteresowań, ale przede wszystkim kształtujemy umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, pomagamy rozwiązywać problemy rodzinne i środowiskowe, udzielamy wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Rozwijamy sportowe pasje uczniów realizując podstawową dla ośrodka ideę resocjalizacji przez sport.

Warunkiem przyjęcia wychowanka do ośrodka i szkół wchodzących w jego struktury jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla szkoły, do której wcześniej uczęszczał uczeń.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 348 oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 63 oraz internat ośrodka. Działania edukacyjne i wychowawcze prowadzimy w oparciu o współpracę wszystkich organów szkoły. W ośrodku działa również Samorząd Uczniowski, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wychowanka, organizowanie imprez szkolnych i integrowanie społeczności ośrodka.