Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Od września 2010 r. w naszym Ośrodku działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny (SPK). Jest to miejsce, do którego może przyjść każdy i porozmawiać o dręczących go życiowych problemach. Do Punktu mogą też zgłosić się uczniowie, którzy mają problemy w szkole – dotyczy uczniów ze wszystkich warszawskich szkół.

Uczniowie i rodzice mogą zwracać się do naszych specjalistów z prośbą, np. o mediacje w szkole, szczególnie, gdy dziecko ma konflikt z nauczycielem. Specjaliści SPK w razie konieczności pomagają także poza Punktem, np. w szkole. Zapraszamy też naszych absolwentów, którzy oczekują wsparcia psychologicznego lub rady wychowawców.

Do tej pory z pomocy SPK przy Osowskiej korzystali głównie rodzice dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze. Zapraszamy również nauczycieli, pedagogów i kuratorów sądowych czy rodzinnych do konsultacji z naszymi specjalistami.

 

Specjaliści SPK Osowska:

 

KRZYSZTOF GORCZYCA – absolwent UW IPSiR, posiada wykształcenie z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, ze specjalizacją wychowanie resocjalizujące. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy z rodziną, dziećmi i młodzieżą. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie IPZ PTP. Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (nr certyfikatu 392). Doświadczenie zdobywał pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach sądowych.

Zakres udzielanych konsultacji:
• zagrożenie niedostosowaniem społecznym
• trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm społecznych
• mediacje, porozumienia rodzicielskie
• przeciwdziałanie przemocy
• postępowania sądowe
• kompetencje wychowawcze
• problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie obowiązku szkolnego.

 

EWA KNOT – pedagog, absolwentka Pedagogium na kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Wyższej Szkoły pedagogiki specjalnej na kierunku oligofrenopedagogiki. Wieloletni pracownik placówek edukacyjnych mający doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Zakres udzielanych porad:
• zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
• trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm społecznych;
• problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie obowiązku szkolnego.

 

TOMASZ ORZECHOWSKI – absolwent Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku psychologia, ze specjalizacją psychologia kliniczna. Doskonali swoje umiejętności w Szkole Psychoterapii. Doświadczenie zdobywał pracując w placówkach wsparcia dziennego, z osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami. Instruktor Terapii Zajęciowej, prowadził zajęcia TUS oraz rewalidacyjne i relaksacyjne.

Zakres udzielanych porad:
• trudności w zakresie funkcjonowania rodziny,
• rozwiązywanie konfliktów
• psychoedukacja
• zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

 

Jak się skontaktować z nami?

Telefonicznie poprzez sekretariat naszego Ośrodka 22 516 98 20 –  prosić o kontakt z koordynatorem SPK – Konradem Mińko lub napisać e-maila: osowska.spk@waw.pl

 

Pomoc udzielana przez Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny jest skierowana dla mieszkańców m.st. Warszawy i udzielana jest bezpłatnie.