Bieżące informacje

23.10.2020 r.

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że nasza placówka w dalszym ciągu funkcjonuje
normalnie, w trybie stacjonarnym. Zapewniam Państwa, że dokładamy wszelkich
starań by zapewnić  najwyższy poziom bezpieczeństwa i edukacji naszym
podopiecznym.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1.       Od 26.10.2020 r. sekretariat Ośrodka będzie czynny od godziny 9:00
do godziny 14:30. W przypadku konieczności załatwienia spraw rekomendujemy
wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy z sekretariatem.
2.       W związku z wydanymi obostrzeniami chce poinformować, że od
przyszłego tygodnia młodzież samodzielnie będzie mogła opuścić placówkę
dopiero w piątek o godzinie 16:30. W przypadku odbioru przez
rodzica/opiekuna godzina odbioru będzie ustalana na podstawie
dotychczasowych zasad z wychowawcą klasy/grupy wychowawczej.
3.       Dla uczniów nieobecnych w placówce będą przygotowywane tzw. prace
domowe, które będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym – LIBRUS.
Rodzice/opiekunowie, którzy nie odebrali loginu/hasła proszeni są o kontakt
z p. Łukaszem Kanią – l.kania@mos7.edu.pl

23.10.2020 r.

Informujemy, że sekretariat Ośrodka pracuje w godzinach 9:00-14:30 od poniedziałku do piątku.

 

Po dniu 1 listopada (Wszystkich Świętych), wychowankowie wracają do placówki w poniedziałek 2 listopada w godzinach od 6 do 7:45 (przed zajęciami szkolnymi).

 

Od poniedziałku 26.10.2020 r., uczniowie którzy z różnych przyczyn są w placówce nieobecni, mają obowiązek odrabiania prac domowych zamieszczanych w dzienniku elektronicznym Librus.

Rodzice, którzy nie posiadają loginu i hasła do dziennika elektronicznego Librus, proszeni są o kontakt z administratorem dziennika elektronicznego, drogą mailową pod adresem: l.kania@mos7.edu.pl


23.10.2020 r.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

w roku szkolnym 2020/2021

 

  • 09.2020 godz. 17.00

– zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę ośrodka w roku szkolnym 2020/2021,

– zapoznanie rodziców z obowiązkami i prawami wynikającymi z w/w dokumentów,

– przedstawienie i omówienie kalendarza roku szkolnego 2020/2021,

– poinformowanie o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i trybie uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny przedmiotowej i oceny zachowania

– funkcjonowanie placówki w czasie pandemii COVID 19

  • 22-24.09.2020 – zespoły wychowawcze

– omówienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym

– ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce

  • 12.2020 – godz. 17.00

– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2020/2021 i ocenie zachowania,

– analiza sukcesów i niepowodzeń szkolnych, ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce

  • 5, 7, 8.01.2021 – zespoły wychowawcze

– omówienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej po I okresie

– ustalenie działań wspomagających uczniów mających problemy w nauce

  • 05. 2021 – godz. 17.00

– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2020/2021
i ocenie zachowania,

– analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy

  • 25 – 27.05.2021 – zespoły wychowawcze

– omówienie efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym i sytuacji szkolnej uczniów na koniec roku szkolnego

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami wynikających
z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych kontaktów indywidualnych z wychowawcami klas i grup internatu.


09.09.2020 r.

List Prezydenta m.st. Warszawy kierowany do rodziców w sprawie finansowania zadań oświatowych

 


02.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zmianie ulega termin zebrania organizacyjno-informacyjnego dla rodziców/opiekunów.

Aktualny termin to 9.09.2020 r. (środa) o godzinie 17:00

Część oficjalna odbędzie się w sali gimnastycznej, następnie wychowawcy klas zaproszą do odpowiednich sal lekcyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Z-ca Dyrektora MOS 7

Krzysztof Gorczyca

Stypendia i zasiłki szkolne – pobierz

Ubezpieczenie NNW – pobierz

Ubezpieczenie NNW, ulotka – pobierz


25.08.2020 r.

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 – wytyczne MEN, MZ i GIS

Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_–_wrzesień_2020


25.08.2020 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Zbliżamy się do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Będzie to szczególny czas z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w naszym kraju. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów udostępnianych na stronach GIS oraz MEN.
Mając na względzie bezpieczeństwo, zdrowie naszych podopiecznych w placówce obowiązują zasady, które mają na celu wyeliminowanie ewentualnie zminimalizowanie ryzyka pojawienia się wirusa COVID 19.
Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy informacje dotyczące rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie wytycznych. W przypadku pytań, wątpliwości zachęcamy do kontaktu z placówką, nr telefonów dostępne są w zakładce KONTAKT.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 348 oraz Branżowej Szkole I-go stopnia Nr 63 odbędzie się 1 września (wtorek) o godzinie 12:30.
Zgłaszanie się podopiecznych do MOS Nr 7 odbędzie się w następującej kolejności:
– od godziny 9:00 przyjmowani są uczniowie 6 i 7 klasy,
– od godziny 10:00 przyjmowani są uczniowie 8 klasy,
– od godziny 11:00 przyjmowani są uczniowie klasy 1 i 2 Branżowej Szkoły I-go Stopnia.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU PODOPIECZNYCH NA TERENIE MOS 7

1. Zalecamy posiadanie przez podopiecznych własnych maseczek lub przyłbic.
2. Na terenie placówki może przebywać dziecko, które nie posiada widocznych objawów chorobowych – uczniowie, którzy wykazują objawy chorobowe nie będą przyjęci do placówki.
3. Przy drzwiach wejściowych będzie znajdowała się tzw. skrzynka podawcza, w której będzie można umieszczać dokumenty. Rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem placówki.
4. Na terenie placówki obowiązują ograniczenia w zakresie odwiedzin oraz przebywania osób trzecich. Ponadto zostały wydzielone tzw. strefy bezpieczeństwa.
5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci na terenie placówki mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce dostępnymi środkami w placówce.

DO PLACÓWKI MOGĄ WYŁĄCZNIE PRZYCHODZIĆ OSOBY BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH, KTÓRYCH DOMOWNICY NIE PRZYBYWAJĄ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI

6. Rodzice mają obowiązek poinformowania Placówkę o sytuacji, w której to podopieczny MOS Nr 7, sam rodzic lub osoba wspólnie zamieszkująca miała kontakt z osobą zakażoną COVID 19, przebywającą na kwarantannie. Ponadto rodzice mają obowiązek natychmiastowego poinformowania o objęciu ww. osób izolacją, kwarantanną.
W powyższej sytuacji dziecko nie może zostać przyjęte do placówki do czasu ustania przyczyn.
7. Rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy ze specjalistami placówki, numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują na stronie internetowej Ośrodka w zakładce kontakt,
8. Zwracamy się z prośbą o wyposażenie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 w:
– przybory szkolne
– zeszyty (w tym zeszyt w trzy linie)
– środki higieny osobistej
– odzież na czas pobytu w placówce
– bidony lub inne pojemniki na wodę pitną.

WAŻNE !!!
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie do dnia 31.08.2020 roku (poniedziałek) ankiety COVID-19, podpisanie, odesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu na adres mailowy: kierownik.internatu@mos7.edu.pl lub złożenia bezpośrednio w placówce w skrzynce podawczej.

Wywiad epidemiologiczny uczeń

Wywiad epidemiologiczny rodzic