„Powidoki”

“Powidoki” Andrzeja Wajdy

19 lutego uczniowe klasy III a obejrzeli w kinie ostatni film Andrzeja Wajdy pt. “Powidoki”. Reżyser przedstawił historię Wiesława Strzemińskiego – polskiego malarza, teoretyka sztuki,wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Film opowiada o okresie stalinizmu w Polsce. Artysta sprzeciwiał się otwarcie socjalizmowi, co pozbawiło go pracy. Film bardzo podobał się naszym uczniom.

Tekst: A.A.

Regulamin boisk i sali gimnastycznej

REGULAMIN UŻYTKOWANIA
KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I SALI GIMNASTYCZNEJ
W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 7 W WARSZAWIE

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.
2. Wejście na boiska sportowe i salę gimnastyczną jest jednorazowe z akceptacją Regulaminu.
3. Osoby korzystające z boisk i sali gimnastycznej, zobowiązane są do stosowania się do zaleceń pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.
4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska i sali gimnastycznej po wcześniejszej akceptacji Kierownika gospodarczego i zgodzie Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.
5. Korzystający z boisk i sali gimnastycznej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
6. Warunkiem korzystania z boisk i sali gimnastycznej jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia typu halowego.
7. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Administrator udostępniając boisko lub salę gimnastyczną, nie udostępnia sprzętu sportowego.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z boisk lub sali gimnastycznej zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
– używania butów piłkarskich na korkach oraz kolcach;
– wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk lub sali gimnastycznej np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.;
– niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
– wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
– nie stosowanie się do znaków bezpieczeństwa;
– wchodzenia do miejsc oznakowanych znakiem: „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”;
– palenia tytoniu;
– wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
– wnoszenia puszek, butelek itp. Wykonanych z kruchego lub twardego materiału;
– zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
– przeszkadzania w zajęciach lub grze;
– wprowadzania zwierząt;
– zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
– korzystania z kompleksu boisk mimo zakazu Administratora;
– zabrania się użytkownikom boisk lub sali gimnastycznej dokonywania regulacji urządzeń elektrycznych i sanitarnych;
– naklejania i pozostawiania reklam.
10. W przypadku nie stosowania się do zakazów umieszczonych w pkt. 9 Administrator w zależności od sytuacji może:
– zwrócić uwagę za niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
– nakazać opuszczenie terenu kompleksu boisk sportowych,
– zakazać dalszych wstępów na kompleks.
11. Użytkownicy korzystają z boisk i sali gimnastycznej na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za korzystanie z obiektu osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
12. Na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie obowiązuje zasada poszanowania mienia i wyposażenia. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu i urządzeń pełną odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wartości wyrządzonej szkody.
13. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia należy natychmiast powiadomić Administratora.
14. Osoby, które uległy wypadkowi lub są świadkami wypadku na terenie boiska lub sali gimnastycznej, są zobowiązane powiadomić Administratora o zaistniałym zdarzeniu.
15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów bezpieczeństwa higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych.
16. Nie zastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania w sprawach cywilnych i wykroczeniach, a w szczególnych przypadkach na drodze postępowania karnego.
17. Administratora boisk i sali gimnastycznej upoważnia się do regulowania postępowania we wszystkich innych przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

Wersja do wydruku – Regulamina uzytkowania boisk i sali gimnastycznej

Regulamin placówki

REGULAMIN
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII Nr 7
W WARSZAWIE

§ 1 pkt.1
OBOWIĄZKI WYCHOWANKA/UCZNIA

1. Systematyczny udział w zajęciach szkolnych i wychowawczych, regularne przygotowywanie się do zajęć szkolnych.
2. Zachowanie kultury osobistej w stosunku do pracowników MOS Nr 7 oraz innych wychowanków.
3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa we wszystkich dostępnych pomieszczeniach Ośrodka oraz w czasie grupowych zajęć poza placówką.
4. Świadome uczestnictwo w realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, utworzonego przez Zespół koordynujący pomocą psychologiczno – pedagogiczną w MOS Nr 7.
5. Wykonywanie poleceń wychowawców/nauczycieli w czasie zajęć wychowawczych i szkolnych.
6. Wykonywanie powierzonych dyżurów porządkowych, dbanie o czystość w pomieszczeniach grupy, szkoły i na terenie całego Ośrodka.
7. Zachowanie zgodne z Regulaminem MOS Nr 7 podczas wyjść poza teren Ośrodka, w trakcie spacerów, zajęć grupowych, indywidualnych wyjść na przepustki.
8. Terminowy powrót z udzielanych przepustek.
9. Zachowanie ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00.

§ 1 pkt.2
PRAWA WYCHOWANKA/UCZNIA

1. Pomoc w przygotowaniu do zajęć szkolnych, w nadrabianiu zaległości programowych, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
2. Opieka psychologiczno – pedagogiczna (pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych).
3. Uzyskiwanie informacji o podejmowanych czynnościach wychowawczych, prawnych w związku z pobytem w placówce.
4. Poszanowanie godności osobistej, intymności, tajemnicy korespondencji.
5. Korzystanie z pomieszczeń do zajęć wychowawczych, sportowych, rekreacyjnych, pracowni komputerowej, świetlic – pod opieką wychowawcy, nauczyciela.
6. Uczestnictwo w imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, wycieczkach organizowanych przez placówkę, zgodnie z warunkami regulaminu.
7. Uczestnictwo w uroczystościach religijnych.
8. Samodzielne wychodzenie poza teren Ośrodka na zasadach określonych w regulaminie (m.in. wyjazdy do rodziców /opiekunów prawnych).
9. Utrzymywanie stałego kontaktu pisemnego i telefonicznego z domem rodzinnym.
10. Pomoc w przygotowaniu do samodzielności po opuszczeniu placówki, znalezieniu szkoły, wyboru dalszej drogi kształcenia.
11. Wyrażanie swoich uwag, opinii w odniesieniu do działań podejmowanych na rzecz danej osoby.
§ 1 pkt.3
PRZYWILEJE WYCHOWANKA/UCZNIA:
Pierwszeństwo uczestnictwa w atrakcyjnych wyjściach lub wyjazdach
grupy poza placówkę;
Możliwość  uzyskiwania nagród rzeczowych za wyróżniającą postawę;
Otrzymanie stroju sportowego reprezentacji Ligii MOS Nr 7;
Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
Wydłużony czas oglądania telewizji;
Dodatkowe korzystanie z pracowni komputerowej;
Wydłużony czas korzystania z telefonu komórkowego;
Wydłużenie czasu wolnego;
§ 2
System kar i nagród
§ 2 pkt. 1
Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody.
Są to:
1. Pochwała ustna ze strony:
a) wychowawcy oddziału danej klasy,
b) wychowawcy grupy,
c) Dyrektora Ośrodka,
d) Dyrektora wobec społeczności Ośrodka, z równoczesnym wpisaniem do dokumentacji wychowanka;
2. List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka.
3. Opinia powiadamiająca właściwy sąd rodzinny o wyróżniającym się zachowaniu wychowanka w przypadku nieletniego umieszczonego w Ośrodku na mocy postanowienia sądu wydanego do 31. 12. 2011 r.
4. Wyróżnienia indywidualne lub grupowe w postaci dodatkowego udziału w atrakcyjnych imprezach kulturalnych, oświatowych i sportowych.
5. Wyjazdy, wycieczki, obozy dla grupy lub zespołu wyróżniającego się w nauce i zachowaniu.
6. Nagrody rzeczowe, indywidualne lub zbiorowe otrzymują:
a) grupy lub wychowankowie zajmujący czołowe miejsca w organizowanych konkursach;
b) wychowankowie biorący aktywny udział w imprezach sportowych i artystycznych;
c) wychowankowie wyróżniający się w nauce szkolnej;
d) wychowankowie wykonujący dodatkowe prace społeczne na rzecz Ośrodka;
e) wychowankowie osiągający szczególne efekty w procesie terapeutycznym.
7. Zgoda na wcześniejszy wyjazd do domu rodzinnego w ramach urlopowania, zgoda na przedłużenie pobytu wychowanka w domu rodzinnym podczas ferii lub świąt.
8. Urlopowanie nagrodowe.
9. Anulowanie uprzednio nałożonej kary.
§ 2 pkt. 2
W uzasadnionych przypadkach wychowawca grupy, w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, wychowawcami, może podjąć decyzję o wyciągnięciu konsekwencji za niewłaściwe zachowanie wychowanka, zgodnie z regulaminem.
Może to nastąpić szczególnie w następujących przypadkach:
niewywiązywanie się z obowiązków wychowanka;
niewłaściwe, niekulturalne zachowanie się w placówce i poza nią;
niewłaściwe zachowanie wobec pracowników i kolegów, naruszenie godności osobistej, naruszenie nietykalności;
kradzieże, umyślne niszczenie sprzętów, przedmiotów, odzieży;
niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych;
zażywanie, rozprowadzanie, posiadanie narkotyków, napojów alkoholowych, odurzanie się;
nieterminowy, nieusprawiedliwiony powrót z przepustki;
ucieczka, samowolne oddalenie się;
pomoc w ucieczce;
samookaleczenia, tatuowanie, kolczykowanie;
posiadanie telefonu komórkowego i innych akcesoriów odtwarzająco-nagrywających niezgodnie z regulaminem.

PONOSZENIE KONSEKWENCJI OBEJMUJE:
1. upomnienie ustne:
a) wychowawcy grupy,
b) wychowawcy oddziału danej klasy,
c) Dyrektora Ośrodka;
2. naganę :
a) wychowawcy grupy,
b) wychowawcy oddziału danej klasy,
c) Dyrektora Ośrodka,
d) Dyrektora Ośrodka wobec społeczności ośrodka z równoczesnym wpisem do dokumentacji wychowanka;
3. ograniczenie prawa, na określony czas, do udziału w imprezach kulturalno – rekreacyjnych na terenie Ośrodka;
4. ograniczenie prawa, na określony czas, do udziału w imprezach kulturalno – rekreacyjnych poza terenem Ośrodka;
5. ograniczenie prawa, na określony czas do korzystania z gier komputerowych, Internetu;
6. ograniczenie prawa, na określony czas czasu wolnego.
7. zawieszenie lub zupełne pozbawienie pełnienia powierzonych wychowankowi funkcji.
Nagminne, rażące łamanie norm w grupie wychowawczej może spowodować przeniesienie do innej grupy wychowawczej (stałe lub czasowe).
W przypadku łamania regulaminów obowiązujących w Ośrodku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podejmowane są działania, zgodne z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym.
W przypadku zniszczenia mienia Ośrodka lub prywatnego, należącego do innych osób, wychowanek zobowiązany jest naprawić szkodę, zapłacić za ewentualną szkodę lub naprawę zniszczonego przedmiotu;.

§ 2 pkt. 3
TRYB ODWOŁANIA OD WYMIERZONEJ KARY

1. Wychowanek ma prawo składać zażalenia (może być w formie pisemnej) do dyrektora ośrodka w ciągu 3 dni od udzielonej kary.
2. Dyrektor w ciągu 7 dni udziela odpowiedzi.

§ 2 pkt. 4
INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH WYCHOWANEK MOŻE SIĘ ZWRÓCIĆ O POMOC

1. Wychowanek może się zwrócić o pomoc do instytucji zewnętrznych:
a) właściwego sądu rodzinnego;
b) Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00 – 450 Warszawa;
c) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa;
d) Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa.
 
§ 3
ODWIEDZINY

1. Odwiedziny nie mogą zakłócać bieżącej pracy placówki i kolidować z zajęciami szkolnymi i wychowawczymi w Internacie.
2. Czas i termin odwiedzin jest ustalany z wychowawcą grupy, w dni nauki szkolnej w godz. 17.00 do 18.30.
3. W dni wolne od nauki szkolnej obecność osób odwiedzających nie może trwać dłużej niż 4 godziny, w godzinach 10.00-18.30. W szczególnych przypadkach pobyt może zostać przedłużony za zgodą wychowawcy grupy wychowawczej.
4. Na teren Ośrodka nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Osoby odwiedzające nie mogą przebywać w sypialniach wychowanków.
6. Osoba odwiedzająca ma bezwzględny obowiązek udokumentowania swojej tożsamości, wychowawcy pełniącemu dyżur w grupie.
7. Podczas odwiedzin wychowawca ma prawo wglądu w przebieg wizyty.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu Ośrodka przez wychowanka lub osobę odwiedzającą, wychowawca ma prawo do natychmiastowego przerwania wizyty.
9. Dyrektor Ośrodka może ograniczyć lub zakazać kontaktów wychowanka z osobami spoza placówki wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzał zagrożenie dla porządku prawnego lub bezpieczeństwa Ośrodka, bądź mógłby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się procesu resocjalizacji nieletniego. O powyższym wypadku Dyrektor Ośrodka niezwłocznie zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów/ nieletniego, a w przypadku nieletniego umieszczonego na podstawie postanowienia sądu wydanego do 31.12.2011 r. także właściwy sąd rodzinny podając powody decyzji.
10. Wyjście z rodzicami/opiekunami prawnymi/, krewnymi poza teren Ośrodka może nastąpić tylko na podstawie udzielonego krótkoterminowego urlopowania.
§ 4
URLOPOWANIE WYCHOWANKÓW

1. Wychowankowie mają prawo do urlopów krótkoterminowych lub długoterminowych.
2. Urlopowanie krótkoterminowe tzw. spacerowe ( do dwóch godzin ) udzielane jest według następujących zasad:
a) urlopu udziela wychowawca pełniący dyżur na wniosek wychowawcy koordynującego realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego tzw. wychowawcy prowadzącego.
b) jeśli urlopowanie krótkoterminowe wiąże się z przejazdem środkami komunikacji publicznej, wychowanek musi mieć przy sobie legitymację szkolną i pieniądze na przejazdy;
c) warunkiem uzyskania urlopowania krótkoterminowego jest ukończenie 15 roku życia, zgoda rodzica/opiekuna prawnego (sądu, jeśli wychowanek jest przyjęty na podstawie postanowienia sądu) oraz nienaganne zachowanie wychowanka;
d) fakt udzielenia urlopowania krótkoterminowego należy odnotować w „ Zeszycie Informacji MOS Nr 7 ” (godzina wyjścia i powrotu, cel, podpis wychowawcy).
3. Wychowankowie umieszczeni w Ośrodku na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ mogą być urlopowani długoterminowo do domu rodzinnego opiekunów lub krewnych za zgodą rodziców /prawnych opiekunów/.
3a. Wychowankowie umieszczeni na podstawie postanowienia sądu wydanego do dnia 31 grudnia 2011 r. mogą być urlopowani długoterminowo do domu rodzinnego/prawnych opiekunów/ lub krewnych na podstawie zgody rodziców /prawnych opiekunów/ oraz za zgodą sądu, który wydał postanowienie.
4. W przypadku wychowanków umieszczonych na podstawie postanowienia sądu wydanego do 31 grudnia 2011 r., wniosek o wyrażenie zgody przez sąd rodzinny na urlopowanie składa Dyrektor Ośrodka na prośbę wychowawcy koordynującego realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
5. Wychowanek wyjeżdżający na urlopowanie musi przy sobie posiadać:
a) kartę urlopową tzw. przepustkę;
b) legitymację szkolną;
c) pieniądze na przejazd;
d) stosowny do pory roku ubiór.
6. Na urlopowanie wychowanek wyjeżdża po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
Uzasadniona prośba o wcześniejsze urlopowanie lub późniejszy powrót winna być poparta pozytywną opinią wychowawcy prowadzącego.
7. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Ośrodka może udzielić zgody na wcześniejszy wyjazd lub późniejszy powrót wychowanka lub udzielić urlopu poza obowiązującym trybem.
8. Wychowanek może otrzymać urlop okolicznościowy po dostarczeniu wiarygodnego potwierdzenia konieczności załatwienia spraw istotnych dla zdrowia i życia swojego lub najbliższej rodziny jak również związanych z usamodzielnieniem. Urlopu okolicznościowego udziela Dyrektor Ośrodka na pisemny wniosek wychowawcy prowadzącego.
9. Wychowanek może być nagrodzony urlopowaniem nagrodowym. O udzielenie urlopu nagrodowego wnioskuje do Dyrektora Ośrodka wychowawca koordynujący realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
10. W wyjątkowych sytuacjach urlopowanie może zostać wstrzymane. Pozostawienie wychowanka w ośrodku w czasie wolnym od nauki szkolnej, może nastąpić w przypadku:
wniosku (prośby) rodzica / opiekuna prawnego w związku z pojawiającymi się kłopotami wychowawczymi w miejscu zamieszkania;
wniosku wychowawcy prowadzącego lub wychowawcy grupy po zasięgnięciu opinii pedagoga, psychologa oraz akceptacji kierownika internatu, w sytuacji gdy, kontakt ze środowiskiem w miejscu zamieszkania może niekorzystnie wpłynąć na proces resocjalizacji wychowanka.
11. W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice powiadamiają o tym fakcie placówkę.
12. W przypadku konieczności dowiezienia wychowanka z udzielonej na wniosek rodzica/opiekuna
§ 5
Zasady korzystania z telefonów na terenie Ośrodka

1. Każdy wychowanek ma obowiązek, zaraz po przybyciu do Ośrodka oddać telefon komórkowy do depozytu.
2. Każdy wychowanek ma prawo do kontaktowania się z rodziną za pomocą aparatów telefonicznych znajdujących się na terenie Ośrodka. W ważnych kwestiach może wykonać telefon na koszt placówki.
3. Wychowanek ma prawo korzystać z prywatnego telefonu komórkowego w czasie do tego wyznaczonym: w dni nauki szkolnej w godz.19.30 – 20.30 oraz w dni wolne od nauki szkolnej: 14.30 – 17.30;
4. Wychowanek korzystający niezgodnie z regulaminem z telefonu komórkowego na terenie Ośrodka, ponosi konsekwencje zgodnie z obowiązującym regulaminem.

§ 6
HARMONOGRAM DNIA

6.30 Pobudka
6.35-6.45 Gimnastyka poranna
6.45-7.00 Toaleta poranna
7.00-7.20 Poranne porządki
7.20 Śniadanie
7.55 Apel przed rozpoczęciem lekcji
8.00-14.15 Zajęcia lekcyjne
14.15 Apel po zakończeniu lekcji
14.30 Obiad
15.00-15.30 Odpoczynek w pokojach
15.30-16.45 Odrabianie lekcji / zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
16.45-18.30 Zajęcia grupowe: sportowe, kulturalno – oświatowe,
socjoterapia, itp.
18.30-19.00 Kolacja
19.00-19.30 Zajęcia grupowe, koła zainteresowań, itp.
19.30-20.45 Dyżury wieczorne, toaleta wieczorna
20.45-21.15 Podsumowanie dnia (rozmowy wychowawcze w grupach)
21.15-22.00 Przygotowanie do snu
22.00 – 6.00 Cisza nocna.

Harmonogram dnia może ulegać zmianie w czasie świąt, ferii, wakacji.

Załączniki :
Załącznik nr 1 – REGULAMIN INTERNATU
Załącznik nr 2 – REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin został przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia ……………….. 20……. r.

Załącznik 1
REGULAMIN INTERNATU

Obowiązki wychowanka MOS Nr 7:
1. Przestrzeganie zasad regulaminu Ośrodka.
2. Podporządkowanie się poleceniom wychowawców.
3. Okazywanie szacunku wychowawcom i wychowankom, poprzez swoją postawę, gesty i sposób komunikowania się.
4. Używanie zwrotów grzecznościowych.
5. Dbanie o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach internatu,
szanowanie sprzętu, z którego się korzysta.
6. Dbanie o higienę osobistą.
7. Codzienne odrabianie zadanych przez nauczycieli lekcji.
8. Uczestniczenie w organizowanych zajęciach wychowawczych.
9. Przekazywanie, po przyjeździe z przepustki, telefonu komórkowego
do depozytu.
Przestrzeganie ciszy nocnej.

Wychowankowi MOS Nr 7 zakazuje się:
Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej (poniżania, zastraszania, wyzywania, wymuszania itp.).
Stosowania przemocy seksualnej.
Współżycia seksualnego, w tym zachowań o podłożu erotycznym.
Zażywania, posiadania i rozprowadzania środków odurzających (narkotyków, środków psychoaktywnych, alkoholu).
Palenia papierosów na terenie Ośrodka oraz posiadania zapalniczek, zapałek itp.).
Posiadania telefonu komórkowego oraz sprzętu odtwarzająco – nagrywającego
(np. MP3).
Posiadania ostrych narzędzi.
Noszenia nakryć głowy (czapki, kaptury itp.) na terenie budynku MOS Nr 7.
Używania wulgarnych słów i gestów w stosunku do wychowawcy i wychowanków.
Kradzieży i przywłaszczania cudzego mienia.
Sprzedawania i wymieniania się między sobą jakimikolwiek przedmiotami.
Niszczenia własności Ośrodka.
Samowolnego oddalania się od grupy bez zgody wychowawcy.
Wchodzenia i przebywania w pokoju wychowawcy bez zezwolenia.

Wychowanek MOS Nr 7 ma prawo:
Uzyskiwać wszechstronną opiekę, i pomoc ze strony wychowawców internatu jak również innych wychowanków.
Czuć się bezpiecznie.
Do zdrowych i prawidłowych warunków potrzebnych w rozwoju psychicznym i fizycznym.
Korzystać pod opieką wychowawcy, ze wszystkich dostępnych pomieszczeń i urządzeń.
Zatelefonować do rodziców lub opiekunów prawnych w ważnych kwestiach na koszt Ośrodka.
Korzystać z prywatnego telefonu komórkowego w czasie do tego wyznaczonym.
Przyjmować odwiedziny rodziców lub opiekunów prawnych, ale także osób upoważnionych do odwiedzin przez rodziców (opiekunów).
Wychodzić na weekendowe i świąteczne przepustki.

Wychowanek MOS Nr 7 może uzyskać:
Pochwałę od wychowawcy grupy lub klasy.
Pochwałę od Dyrektora Ośrodka.
Pochwałę pisemną załączoną do akt.
Pochwałę pisemną wysłaną do rodziców/opiekunów prawnych, kuratora lub właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Sądu Rejonowego.
Nagrodę rzeczową (indywidualną lub grupową).
…..ale również:

Naganę od wychowawcy grupy lub klasy.
Naganę od Dyrektora Ośrodka
Zawieszenie w prawach ucznia i wychowanka.
Wstrzymanie przepustek do domu rodzinnego.
Pozbawienie udziału w imprezach organizowanych w Ośrodku i poza nim.
Naganę pisemną wysłaną do rodziców/opiekunów prawnych, kuratora lub Sądu Rejonowego.

Załącznik 2
REGULAMIN SZKOŁY

Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo i obowiązek poszanowania:
swojej i cudzej godności osobistej,
swojego i cudzego dobrego imienia,
swojej i cudzej własności i zdrowia.

Uczniowie mają prawo:
do nauki, pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności;
do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie zajęć i w czasie wolnym od zajęć, jeśli znajdują się pod opieką nauczyciela lub wychowawcy;
do przebywania na boisku szkolnym pod opieką nauczycieli pełniących dyżur;
do rzetelnego i sprawiedliwego oceniania przez nauczycieli własnych osiągnięć i zachowania;
mieć zapewnioną opiekę w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw;
zgłaszania nauczycielowi, wychowawcy klasy lub szkolnej pielęgniarce złego samopoczucia.

Uczniowie mają obowiązek:
pilnie przygotowywać się do codziennych zajęć szkolnych;
przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami;
punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne;
przychodzić do szkoły w stroju schludnym i estetycznym, a w czasie uroczystości szkolnych w stroju galowym;
przebywać na terenie szkoły w zmienionym obuwiu, bez wierzchniego okrycia (kurtka, czapka itp.);
przebywać podczas przerw na korytarzu, zachowywać się spokojnie i bezpiecznie;
zachować zasady higieny osobistej i higieny otoczenia;
dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;
po zakończonych zajęciach pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku, a wszelkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi;

Zakazuje się:
opuszczania samowolnie pomieszczeń szkolnych;
używania wulgaryzmów i wdawania się w bójki;
spożywania posiłków podczas zajęć szkolnych;
posiadania telefonów komórkowych i innych akcesoriów odtwarzająco – nagrywających;
zażywania, rozprowadzania, posiadania środków zmieniających aktywność (narkotyki, środki psychoaktywne, alkohol);
wchodzenia i przebywania w pokoju nauczycielskim bez zezwolenia;
przynoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne.

Wersja do wydruku – Regulamin mos7

Prośba dziecka- Janusz Korczak

 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
 2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
 3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
 5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
 9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
 10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
 11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
 15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
 18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
 20. Nie bój się miłości. Nigdy.

„Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.”

Janusz Korczak

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017 r.
Zakończenie I półrocza 27 stycznia 2017 r.
Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego

Dodatkowy termin egzaminów
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego


19 kwietnia 2017 r.
(środa)
20 kwietnia 2017 r.
(czwartek)
21 kwietnia 2017 r.
(piątek)

1 czerwca 2017 r.(czwartek)
2 czerwca 2017 r.
(piątek)
5 czerwca 2017 r.
(poniedziałek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniów zasadniczej szkoły zawodowej:
– etap pisemny
– etap praktyczny
 

20 czerwca 2017 r. (wtorek)
22 czerwca – 8 lipca 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych 23 czerwca 2017 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2016r.
2 listopada 2016 r.
19, 20 i 21 kwietnia 2017 r.
(egzaminy gimnazjalne klas III – dni wolne od zajęć dla klas I i II gimnazjum )
2 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych uzgodnione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Program profilaktyki

Program profilaktyki jest dokumentem, w którym zawarto opis działań profilaktycznych podejmowanych w placówce. Kształtuje on umiejętności skutecznego radzenia sobie przez wychowanków z  przeżywanymi trudnościami, wynikającymi zarówno z problemów osobistych, jak i interakcji rówieśniczych.
Więcej informacji znajdą Państwo w tym dokumencie –  Program profilaktyki

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Od września 2010 r. w naszym Ośrodku działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny (SPK). Jest to miejsce, do którego może przyjść każdy i porozmawiać o dręczących go życiowych problemach. Do Punktu mogą też zgłosić się uczniowie, którzy mają problemy w szkole – dotyczy uczniów ze wszystkich warszawskich szkół.

Uczniowie i rodzice mogą zwracać się do naszych specjalistów z prośbą, np. o mediacje w szkole, szczególnie, gdy dziecko ma konflikt z nauczycielem. Specjaliści SPK w razie konieczności pomagają także poza Punktem, np. w szkole. Zapraszamy też naszych absolwentów, którzy oczekują wsparcia psychologicznego lub rady wychowawców.

Do tej pory z pomocy SPK przy Osowskiej korzystali głównie rodzice dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze. Do SPK zapraszamy również nauczycieli, pedagogów i kuratorów sądowych czy rodzinnych, pracowników instytucji pomocowych.

Specjaliści SPK Osowska:

Konrad Mińko – Ukończone studia Pedagogiki Specjalnej o specjalizacji „Pedagogika Resocjalizacyjna” oraz „Resocjalizacja Sądowa”. Wykonuje obowiązki Kuratora Sądowego, pedagoga i wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, prowadzi warsztaty edukacji seksualnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zakres udzielanych konsultacji:
* Zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
* Trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm społecznych;
* Problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie obowiązku szkolnego.

Elżbieta Marusiak– Ukończone studia z zakresu psychologii i terapii rodzinnej, psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Zakres udzielanych konsultacji:
* trudności w zakresie funkcjonowania rodziny (podejście systemowe);
* zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Jak się skontaktować z nami?

Telefonicznie poprzez sekretariat naszego Ośrodka 22 516 98 20 – prosić o kontakt z koordynatorem SPK – Konradem Mińko lub napisać e-maila:

Pomoc udzielana przez Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny jest skierowana dla mieszkańców m.st. Warszawy i udzielana jest bezpłatnie.