Organizacja egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Szkoły Branżowej Nr 63

Egzamin pisemny

Egzamin pisemnypotwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas II na kierunku telekomunikacja i mechanika pojazdów samochodowych odbędzie się 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00.w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr7. Prosimy uczniów o przybycie do szkoły minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, a następnie pozostawić wszystkie osobiste rzeczy w przydzielonych szafkach w szatni lub innym wyznaczonym do tych celów miejscu.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonówkomórkowych, maskotek czy butelek z piciem. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

Egzamin praktyczny

Kierunek telekomunikacja
Egzamin praktyczny odbędzie się dn. 27.06.2020 (sobota) w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 ul. Mińska 1/5 w sali nr 019 zgodnie z podziałem: 3 uczniów o godz. 9.00, 3 uczniów o godz. 15.00. (przydział uczniów do poszczególnych grup zostanie przekazany przez wychowawcę klasy).
Zdający powinni przybyć na egzamin 30 min. przed jego rozpoczęciem, posiadać odzież ochronną i dokument potwierdzający tożsamość ucznia.
Zdających obowiązują zasady dotyczące bezpieczeństwa podobnie, jak w czasie egzaminu pisemnego.

 

Kierunek mechanik pojazdów samochodowych

Egzamin praktyczny odbędzie się dn. 06.07.2020 (poniedziałek) o godz. 12.00w szkole Branżowej I Stopnia Samochodowej Nr 1 Aleja Jana Pawła II nr 69 w sali nr 2 (kierunek: warsztaty).
Zdający powinni przybyć na egzamin 40 min. przed jego rozpoczęciem, posiadać obowiązkowy strój roboczy, maseczkę i rękawiczki ochronne, własne przybory do pisania i dokument potwierdzający tożsamość ucznia.
Zdających obowiązują zasady dotyczące bezpieczeństwa podobnie, jak w czasie egzaminu pisemnego.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w czasie obydwu egzaminów!

Może Ci się również spodoba

Skip to content